Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.2.2020 at 08:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys eksegetiikan historian keskeisistä kehityskuluista sekä nykytutkimuksen menetelmistä, niin että hän osaa kuvata Vanhan testamentin ja Uuden testamentin tutkimuksen keskeisiä ongelmia ja erilaisia ratkaisumalleja perusteluineen. Hänellä on käsitys tieteellisen raamatuntutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja hän kykenee havaitsemaan ja analysoimaan Raamatun erilaisiin käyttö- ja tulkintatapoihin liittyviä tiedollisia ja tulkinnallisia elementtejä. Opiskelija osaa myös keskustella raamatuntutkimukseen ja -tulkintaan liittyvistä kysymyksistä ja perustella kannanottojaan ottaen huomioon tieteellisen tutkimuksen näkökulmia. Opiskelija kykenee yhteistyössä toisten kanssa esittelemään suullisesti ja havainnollistamaan raamatuntutkimukseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä ja tutkimuksen tuloksia.

Osio A (5 op)

Osio korvataan suorittamalla uuden tutkintorakenteen kurssi TUK-2101 Raamattu tutkimuksen ja tulkinnan kohteena (5 op)

Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin EK103, hän korvaa TUK-2101 kurssiin sisältyvän analyysiosan luennoitsijan kanssa sovittavalla kirjallisuudella esim. seuraavista kirjoista.

Veijola, Timo: Dekalogi: Raamatullisen etiikan perusteita (234 s.)

Myllykoski, M. - Järvinen, A. (toim.): Varhaiskristilliset evankeliumit s. 1-37, 80-319. (277 s.)

Osio B (5 op)

Suoritetaan seuraavat kirjat tiedekuntatentissä tai lukupäiväkirjoilla vastuuopettajalle (Petri Luomanen).

B-osion kirjallisuutta voi myös korvata soveltuvalla luentosarjalla. Korvaavuudesta sovittava vastuuopettajan kanssa.

Grabbe, Lester L.: Ancient Israel. What Do We Know and How Do We Know it? (225 s.)

Rogerson, John (ed.): Beginning Old Testament Study (157 s.)

Zetterholm, M., Approaches to Paul. A Student's Guide to Recent Scholarship (240s.)

Petri Luomanen, Jutta Jokiranta & Outi Lehtipuu (toim.), Johdatus sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen:

Kirjasta luetaan seuraavat sivut EK 205-opintojakson tenttiin:
s. 12-30 eli Johdanto
s. 53-136 eli Osa I, lukuunottamatta Syreenin artikkelia
s. 173-359 eli Osasta II Weissenberg & Pajusen artikkelista Osan III Luomasen artikkeliin.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Riippumatta siitä, kuuluuko opiskelijan tutkintovaatimuksiin kivijalkakurssin suorittaminen 5 vai 10 op:n laajuisena, uuden tutkintorakenteen opintojakso TUK-2101 Raamattu tutkimuksen ja tulkinnan kohteena (5 op) riittää täyttämään tämän vaatimuksen. Mikäli opiskelijan linjalla vaaditaan kivijalkakurssin suorittaminen 10 op -laajuisena, opiskelija valitsee tutkintoonsa jonkin vapaavalintaisen aineopintojajakson, jotta hänen aineopintojen kokonaisuutensa pistemäärä täyttyy. Tätä vapaavalintaista suoritusta ei tarvitse rekisteröidä kivijalkakurssin yhteyteen.

prof. Petri Luomanen