Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 08:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian ja etiikan peruskysymyksiä ja historiallisia suuntauksia.

Kurssi koostuu filosofian ja etiikan luennoista sekä ryhmätyöskentelystä. Opintojakson voi suorittaa myös vaihtoehtoisella suoritustavalla.

Johdantoluennolla selvitetään opintojakson suorittamistavat ja sille osallistuminen on kurssin menestyksellisen suorittamisen kannalta välttämätöntä.
Filosofian luennot ja tentti. Luentojen aikataulu ja ilmoittautuminen Weboodissa. Luennot tentitään WebOodissa ilmoitettuina päivinä. Kirjallisuus tentitään samassa tentissä filosofian luentojen kanssa.
Etiikan luennot ja tentti. Luentojen aikataulu ja ilmoittautuminen Weboodissa. Etiikan luennot tentitään WebOodissa ilmoitettuina päivinä.
Ryhmissä perehdytään etiikan ja filosofian kysymyksiin kirjallisuuden, kirjoittamisen ja keskustelun avulla. Ryhmät suoritetaan kirjallisin ja suullisin tehtävin. Ryhmät kokoontuvat 10 kertaa ja läsnäolo ryhmissä on välttämätöntä.

Koko opintojakso 7 op suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Vaihtoehtoinen suoritustapa:
Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjatenttinä (7 op). Tenttiin tulee ilmoittautua WebOodissa kohdassa YK10 vaihtoehtoinen suoritustapa. Kirjatentti pitää suorittaa yhtenä kokonaisuutena.

Luentojen kirjallisuus:

  • E. Saarinen, Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin
  • Luennoilla ja ryhmissä jaettavaa opintomateriaalia

Vaihtoehtoisen suoritustavan kirjallisuus:

  • J. Baggini & P. S. Fosl, Etiikan pikkujättiläinen (333 s.)
  • Järveläinen, P. (toim.), Kristinusko ja moraali (111s.)
  • Kakkuri-Knuuttila, M-L & Heinlahti, K. (toim.), Mitä on tutkimus. Argumentaatio ja tieteenfilosofia (s. 7-179, yht.177 s.)
  • P. Määttänen, Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin (282 s.)
  • Papineau, D. (toim.) Filosofia (215 s.)
  • E. Saarinen, Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin (420 s.)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.