Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.1.2017 at 00:00 - 13.1.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.1.2017
12:00 - 15:00
Wed 11.1.2017
12:00 - 15:00
Thu 12.1.2017
12:00 - 15:00
Fri 13.1.2017
12:00 - 15:00

Description

Tavoite:
Opiskelija tuntee opetusperiodin suoritettuaan kuluttaja-, immateriaali- ja markkinaoikeuden eri osa-alueet, niiden systematiikan, keskeiset periaatteet ja sääntelyn. Laajentavan kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee lisäksi etsimään kauppaoikeudellisia oikeuslähteitä, hyödyntämään niitä ja ratkaisemaan niiden avulla oikeudellisia ongelmatilanteita sekä kirjoittamaan lyhyitä tieteellisiä tutkielmia.

Sisältö: Käsiteltävät asiakokonaisuudet

1. Kuluttajaoikeus

  • kuluttajaoikeuden yleinen systematiikka ja keskeiset periaatteet
  • KSL:n mukainen markkinoinnin sääntely
  • kulutushyödykkeiden kauppaa koskeva keskeinen sääntely
  • kollektiivisten ja yksilöllisten oikeuksien toteuttamiskeinot

Suoritustavat:

Johdantoluennot, kirjallinen kuulustelu ja laajentavan kurssin pienryhmäopetus.

Kullakin yllä mainitulla kauppaoikeuden osa-alueella pidetään tammikuussa 12 tunnin pituinen suomenkielinen johdantoluento. Lisäksi markkinaoikeudessa järjestetään ruotsinkieliset luennot, jotka päättyvät erilliseen luentokuulusteluun. Johdantoluennoilla perehdytään kunkin oikeudenalan tärkeimpiin kysymyksiin: systematiikkaan, keskeisiin periaatteisiin ja sääntelyyn.

Opintojaksoon kuuluu myös kirjallinen kuulustelu, jossa opiskelija hyväksytään erikseen kunkin osakokonaisuuden osalta erikseen. Opiskelija voi siten tulla hyväksytyksi tentissä esimerkiksi kuluttajaoikeuden osalta, mutta hylätyksi markkinaoikeuden osalta.

Lisäksi jokainen opiskelija osallistuu pienryhmäopetukseen yhdellä kauppaoikeuden osa-alueista (kauppaoikeuden laajentava kurssi). Pienryhmäopetukseen osallistumisen asemasta opiskelija voi lukea jonkin sen korvaavista vaihtoehtoisista englanninkielisistä teoksista ja vastata sitä koskevaan kysymykseen kauppaoikeuden yleisenä tenttipäivänä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina mainittava, minkä korvaavista teoksista opiskelija on lukenut.

Arviointi:
Kirjallinen kuulustelu (arvostelu 0-5) ja pienryhmätyöskentely (arvostelu 0-5).

1) Johdantoluennot

Kullakin yllämainitulla kauppaoikeuden osa-alueella järjestetään 12 tunnin pituinen suomenkielinen johdantoluento. Yhteensä luento-opetusta järjestetään 36 tuntia. Suomenkielisille johdantoluennoille ei tarvitse ilmoittautua, eikä niiden osalta järjestetä erillistä luentokuulustelua. Luennoilla käsiteltyjen asioiden oppimisen arviointi suoritetaan kirjallisen kuulustelun yhteydessä. Opiskelijoiden edellytetään aloittavan perehtymisen tutkintovaatimuksiin kuuluvaan kirjallisuuteen samanaikaisesti luentojen seuraamisen kanssa.

Sen sijaan markkinaoikeudessa pidettävään ruotsinkieliseen luentosarjaan osallistuminen edellyttää WebOodi -ilmoittautumista. Sen osalta järjestetään myös luentokuulustelu, jossa tentitään samalla myös markkinaoikeuden osioon (2,5 op) kuuluva tutkintovaatimuskirjallisuus.

Opetuksen aika- ja paikka:

Kuluttajaoikeus (Klaus Viitanen):
Ma, Ke-Pe 9.1. ja 11-13.1.2017 klo 12-15 P IV

Kuulustelua koskevia yleisiä määräyksiä

Kirjallinen kuulustelu, johon ilmoittaudutaan aina WebOodissa tunnisteella 20012 siinäkin tapauksessa, että suoritetaan vain yksi osakokonaisuus, esimerkiksi immateriaalioikeus. Tenttiin ilmoittautuminen on tenttiin osallistumisen ehdoton edellytys, eikä myöhästyneitä ilmoittautumisia oteta vastaan. Joulu- ja helmikuussa pidettäviä päätenttikierroksia lukuun ottamatta myös yhteisö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeuden kuulustelu on samana tenttipäivänä.

Kuulustelussa saa käyttää lakikirjoja. Jokainen tenttiin osallistuva ottaa itse mu­kaansa tarpeellisiksi katsomansa lakikirjat. Lisäksi tenttiin saa tuoda sellaisia säädöskokoelman irtokappaleita tai niiden valokopioita, jotka on julkaistu lakikirjojen ilmestymisen jälkeen. Tentissä käytettävissä lakikirjoissa ja säädöskokoelman kappaleissa ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia, pykäläviittauksia ja säädösten muutoksiin liittyviä säädöskokoelman numeroita.

Vastaustilaa kysy­mystä kohden on yksi sivu, ellei jonkin kysymyksen osalta ole erikseen todettu vastaustilan pituuden olevan siitä poikkeava. Koska lakikirjojen käyttö tentissä on sallittua, ei pelkästään oikean lainkohdan löytämisestä ja sen kopioimisesta vastauspaperiin saa pisteitä. Vastauksissa edellytetään oppikirjoissa mainittujen, asiaan liittyvien seikkojen muistamista. Oikeustapauksissa puolestaan edellytetään, että tapaukseen liittyviä oikeussäännöksiä sovelletaan kysymyksestä ilmi käyviin tapauksen tosiseikkoihin. Oikeustapausten arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten esitetyt johtopäätökset on perusteltu.

Kirjallisen kuulustelun arvostelu tapahtuu kunkin kauppaoikeuden osa-alueen (tutkintovaatimusten kohdat 1-3) osalta erikseen. Opiskelijan on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään puolet kutakin osa-aluetta koskevista kysymyksistä annettavien pisteiden enimmäismäärästä.

Osasuoritukset rekisteröidään WebOodiin erikseen kunnes koko kauppaoikeuden kirjallinen kuulustelu (yhteensä 11 op) on tullut suoritetuksi. Tällöin lasketaan koko kuulustelun arvosana osasuoritusten tulosten perusteella. Laajentavan kurssi samoin kuin sen korvaava kysymys arvostellaan myös asteikolla 0-5, mutta siitä annetaan erillinen arvosana, eikä se siten vaikuta kauppaoikeuden pakollisten aineopintojen kirjallisen kuulustelun kokonaisarvosanaan.

Aiempina lukuvuosina suoritetut korvaavat luennot eivät ole enää voimassa. Ne muutetaan hyvityspisteiksi seuraavasti: luentokurssin pistemäärä 5-6 = 1p, 7-8 = 2p, 9-10 = 3p. Hyvityspisteet otetaan huomioon tentin arvosanaa laskettaessa, ei kuitenkaan tentin hyväksymistä arvioitaessa.

Tenttivaatimukset WebOodin tunnisteella 20012 (opintojakson tiedot).