Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.3.2015 at 00:00 - 24.3.2015 at 23:59

Timetable

Description

Sellaisen kokonaiskuvan saaminen perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvista käsitteistä ja normistosta, että opiskelija pystyy tunnistamaan ja paikantamaan oikeudenalaan liittyvät ongelmat. Perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan sääntelyn sisällön tuntemus, jota tarvitaan perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvissa tavanomaisissa lakimiestehtävissä. Opiskelijan tulee saada riittävät valmiudet esimerkiksi tavanomaisen perinnönjaon tai osituksen toimittamista taikka lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan yksinkertaisen riitajutun hoitamista varten.

Toisen opiskeluvuoden IV periodin alku, viikot 11-13

1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet.

2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely.

3. Omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet.

4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet.

5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema

6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.

Kirjallinen kuulustelu. Perhe- ja jäämistöoikeuden pakollinen aineopintotentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta.

Ennen kirjallisen kuulustelun suorittamista tulee olla suoritettuna yhden (1) opintopisteen laajuinen osasuoritus perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi. Tämä osasuoritus, josta ei anneta arvosanaa eikä hyvityspisteitä, on pakollinen osa kurssia. Vapautus luentosarjan kuuntelemisesta voidaan myöntää yliopistonlehtori Tapani Lohen päätöksellä vain poikkeuksellisesti, esimerkiksi vaikean sairauden tms. syyn johdosta. Luentosarjan seuraamisesta vapautuksen saaneet lukevat sen sijasta teoksesta Välimäki P., Edunvalvontaoikeus 2013 s. 1-162.

Aikaisempina lukuvuosina suoritettu perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi hyväksytään yhden opintopisteen osasuoritukseksi.

1) Kangas, U, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) 539 s. tai Kangas U, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2014)

2) Lindholm, T, Perintöverokirja (10. painos, 2009) s. 54-128 tai uudemmasta painoksesta luvut 4–8.

 

Säädökset

Parisuhde

AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)

L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)

L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)

 

Isyys

Isyyslaki 5.9.1975/700. (Si 210)

L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)

 

Lapseksi ottaminen

Adoptiolaki 24.1.2012/22.

 

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)

 

Elatus

L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)

A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226)

Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)

 

Perintö ja testamentti

Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)

Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1-21a § (Ve 401)

 

Edunvalvonta

L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)

L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)

 

Muita säädöksiä

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta  ( Bryssel IIa –asetus)  (SiEU 201)

Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)

L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)                            

L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)

VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)

Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1-3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)

Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14  artikla (Pe 102 A).

Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla ( http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf).

Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7-12, 14, 18-21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)

Ilmoita lisätiedoissa mahdolliset hyvityspisteet, korvaavat luentosarjat sekä muut pyydetyt tai muuten tarpeelliseksi katsomasi lisätiedot.

Yliopistonlehtori Tapani Lohi

Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot 20014