Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.4.2017 at 16:00 - 4.5.2017 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson tunniste ja nimi:
20014 Perhe- ja jäämistöoikeus

Laajuus:
6 op

Kohderyhmä:
ON-tutkinnon toisen vuoden opiskelijat

Ajoitus:
Periodi IV

Tavoite:
Opiskelija hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat.

Opiskelija tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä.

Opiskelija osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

Sisältö:
1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet.
2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely.
3. Omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet.
4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet.
5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema
6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.


Oppimateriaali ja kirjallisuus
:
1) Kangas, U, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) 539 s. tai Kangas U, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015).
2) Lindholm, T, Perintöverokirja (10. painos, 2009) s. 54-128 tai uudemmasta painoksesta luvut 4–8.

Säädökset

Parisuhde

AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)

L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)

L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)

Isyys

Isyyslaki 13.1.2015/11 (Si 210)

L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)

Lapseksi ottaminen

Adoptiolaki 24.1.2012/22. (Si 215)

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)

Elatus

L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)

A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226)

Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)

Perintö ja testamentti

Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)

Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1-21a § (Ve 401)

Edunvalvonta

L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)
L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)

Muita säädöksiä

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta (Bryssel IIa –asetus) (SiEU 201)
Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)
L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)
L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)
VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)
Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1-3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)
Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14 artikla (Pe 102 A).
Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf).
Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7-12, 14, 18-21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)


Suoritustavat
:
Lakikirjatentti ja peruskurssi.

Perhe- ja jäämistöoikeuden pakollinen aineopintotentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta. Tentti koostuu pääosin oikeustapauksista, joissa opiskelija joutuu soveltamaan oikeudenalan perustietoja tapauksissa kuvatuissa ongelmatilanteissa. Opiskelijalta edellytetään yleensä konkreettista vastausta, eikä sovellettavien oikeusohjeiden sisällön selvittäminen riitä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi ositus- tai perintöosalaskelman tekeminen taikka kannanotto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan riitajuttuun.

Ennen kirjallisen kuulustelun suorittamista tulee olla suoritettuna yhden (1) opintopisteen laajuinen osasuoritus perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 21300. Tämä osasuoritus, josta ei anneta arvosanaa eikä hyvityspisteitä, on pakollinen osa opintojaksoa. Vapautus luentosarjan kuuntelemisesta voidaan myöntää yliopistonlehtori Tapani Lohen päätöksellä vain poikkeuksellisesti, esimerkiksi vaikean sairauden tms. syyn johdosta. Luentosarjan seuraamisesta vapautuksen saaneet lukevat sen sijasta teoksesta Välimäki P., Edunvalvontaoikeus 2013 s. 1-162.

Aikaisempina lukuvuosina suoritettu perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi hyväksytään yhden opintopisteen osasuoritukseksi. Opiskelijan tulee tenttiin ilmoittautuessa selvittää, minkä peruskurssin (opettajan nimi ja lukuvuosi) hän on suorittanut tai aikoo suorittaa. Tenttiin ilmoittautuminen on siis mahdollista jo ennen peruskurssin suorittamista.

Lisäksi järjestetään oppimista tukevaa luento-opetusta: professori Ahti Saarenpää: Edunvalvontaoikeus. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tunnisteella 20014 WebOodissa. Luennoille osallistumista suositellaan kaikille opiskelijoille.


Arviointi
:
Kirjallinen kuulustelu asteikolla 0-5. Peruskurssi hyväksytty-hylätty.

Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Tapani Lohi

Luennoitsija ja muut opettajat: Urpo Kangas, Tapani Lohi, Sanna Mustasaari ja Desiree Söderlund

Lisätiedot:
Aikaisempina vuosina perhe- ja jäämistöoikeuden peruskursseista on annettu hyvityspisteitä. Aikaisempina vuosina pidetyistä professori Ahti Saarenpään edunvalvontaoikeuden luennoista saadut hyvityspisteet voi käyttää tentissä hyvityspisteinä seuraavasti: 9-10 kuulustelupistettä= 3 hyvityspistettä, 7-8 = 2 hyvityspistettä ja 5-6 = 1 hyvityspiste. Hyvityspisteiden huomioon ottaminen edellyttää, että opiskelija ilmoittaa niistä tentti-ilmoittautumisen yhteydessä.

Mainitut hyvityspisteet vaikuttavat vain tentin arvosanaan, eivät läpipääsyyn. Tentin läpäiseminen edellyttää aina, että opiskelija saa tentissä vastaamistaan tehtävistä vähintään puolet näiden tehtävien yhteenlasketusta maksimipistemäärästä.

Ilmoita lisätiedoissa mahdolliset hyvityspisteet, korvaavat luentosarjat sekä muut tarpeelliseksi katsomasi lisätiedot.