Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.4.2018 at 16:00 - 17.5.2018 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat. Opiskelija tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä.
Opiskelija osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

1) perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet;

2) perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely;

3) omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet;

4) puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet;

5) lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema;

6) vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.

Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot voi lukuvuoden 2017–18 aikana suorittaa vanhan tutkintorakenteen mukaisessa koulutusohjelmassa aikaisemmasta hieman kevennetyillä vaatimuksilla. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

  1. Tenttiin voi tulla ilman opetukseen osallistumista. Vanhanmallisen pakollisen peruskurssin (21300 tai 20014) suorittamista ei enää vaadita.
  2. Kaikilla tenttijöillä on samat tutkintovaatimukset, oli peruskurssi suoritettu tai ei.
  3. Urpo Kangas pitää syys-lokakuussa oppimista tukevan vapaaehtoisen luentosarjan, johon ilmoittaudutaan tunnisteella ON-Y214.

Perhe- ja jäämistöoikeuden pakollinen aineopintotentti on lakikirjatentti. Myös verolakikirja saa olla mukana. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta. Tentti koostuu pääosin oikeustapauksista, joissa opiskelija joutuu soveltamaan oikeudenalan perustietoja tapauksissa kuvatuissa ongelmatilanteissa. Opiskelijalta edellytetään yleensä konkreettista vastausta, eikä sovellettavien oikeusohjeiden sisällön selvittäminen riitä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi ositus- tai perintöosalaskelman tekeminen taikka kannanotto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan riitajuttuun.

1) Kangas, Urpo: Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) 539 s. tai Kangas, Urpo: Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015);

2) Lindholm, Tuomo: Perintöverokirja (10. painos, 2009) s. 54–128 tai uudemmasta painoksesta luvut 4–8.

Säädökset

Parisuhde
AvioliittoL 13.6.1929/234. (Si 201)
L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208)
L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/26 (Si 206)

Isyys
Isyyslaki 13.1.2015/11 (Si 210)
L hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. (Si214a)

Lapseksi ottaminen
Adoptiolaki 24.1.2012/22. (Si 215)

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si 219)

Elatus
L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704. (Si 225)
A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226)
Elatustukilaki 29.8.2008/580 (Si 227)

Perintö ja testamentti
Perintökaari 5.2.1965/40. (Si 235)
Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378, 1–21 a § (Ve 401)

Edunvalvonta
L holhoustoimesta 8.4.1999/442 (Si 121)L edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 (Si 122a)
Muita säädöksiä
Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanheimpainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EU) 1347/2000 kumoamisesta (Bryssel IIa –asetus) (SiEU 201)Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. (Si 510)L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)
L maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/57 (Si 112)
VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201)
Maakaari 12.4.1995/540 1 luku, 2 luvun 1–3 § sekä 3, 4 ja 13 luku (Si 601)
Euroopan ihmisoikeussopimus 8, 12 ja 14 artikla (Pe 102 A).
Euroopan Unionin perusoikeuskirja 7 ja 9 artikla (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf)
Yleissopimus lasten oikeuksista artiklat 3, 5, 7–12, 14, 18–21 (SopS: 60/1991, löytyy Si 209a:n alta)

Ilmoita lisätiedoissa pyydetyt tai muuten tarpeelliseksi katsomasi lisätiedot.