Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2018 at 12:00 - 9.9.2018 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat. Opiskelija tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä.
Opiskelija osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

1) perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja periaatteet;

2) perhe-elämän suhteiden oikeudellinen sääntely;

3) omaisuuden periytyminen ja perimykseen liittyvät elinaikaiset määräämistoimet;

4) puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudelliset suhteet;

5) lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema;

6) vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen edustaminen.

Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot voi lukuvuoden 2018–19 aikana suorittaa kirjatenttinä, opetukseen osallistumatta. Opetukseen osallistumista suositetaan, mutta siitä ei anneta tentissä hyvitystä. Tämä koskee myös vanhanmallisen perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin (21300 tai 20014) suorittaneita opiskelijoita.

Perhe- ja jäämistöoikeuden pakollinen aineopintotentti on lakikirjatentti, jossa edellytetään kykyä soveltaa oppikirjassa mainittuja säädöksiä. Laskimen käyttö on tentissä sallittua, mutta oikeustapaukset pystyy ratkaisemaan ongelmitta ilman laskinta. Tentti koostuu pääosin oikeustapauksista, joissa opiskelija joutuu soveltamaan oikeudenalan perustietoja tapauksissa kuvatuissa ongelmatilanteissa. Opiskelijalta edellytetään yleensä konkreettista vastausta, eikä sovellettavien oikeusohjeiden sisällön selvittäminen riitä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi ositus- tai perintöosalaskelman tekeminen taikka kannanotto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan riitajuttuun.

Kangas U. Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2019) sen ilmestyttyä. Tämän asemesta voi lukea teoksen Kangas U. Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015) täydennettynä weboodissa myöhemmin ilmoitettavilla sivuilla teoksesta Kangas, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2019).

Ennen Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet -teoksen vuoden 2019 painoksen ilmestymistä luetaan vanhoja vaatimuksia vastaava teos (Kangas, Urpo: Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (2013) 539 s. tai Kangas, Urpo: Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder (2015).