Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson osan tunniste ja nimi:
20016T: Ympäristöoikeuden pakollisten aineopintojen kirjallinen kuulustelu

Laajuus
4, 5 tai 6 op (mahdollinen osasuoritus 2 tai 1 op, yhteensä enintään 6 op)

Ajoitus:
Periodi I

Edeltävät opinnot:
Ympäristöoikeuden luentosarja ja oikeustapausharjoitukset (20016A)

Suoritustavat:
Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan osasuoritusta täydentävästi joko 4 op (kolme kysymystä) tai 5 (neljä kysymystä) tai 6 op (viisi kysymystä). Yhteensä mahdolliset osasuoritukset mukaan lukien kirjallinen kuulustelu on siis enintään 6 op:ttä. Päätenttikierros järjestetään pe 28.10.2016. Muut tenttipäivät ovat: to 8.12.2016, ti 4.4.2017 ja kesätentti 15.8.2017.

Kuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että opiskelija on suorittanut ympäristöoikeuden luennot, tehnyt oppimispäiväkirjan ja oikeustapausharjoitukset 20016A (2 op). Opiskelija vastaa tällöin tentissä kolmeen ensimmäiseen (1-3) kysymykseen (4 op).

Kirjalliseen kuulusteluun voi tulla myös ilman kurssia 20016A suorittamalla suoraan 6 op (kaikki viisi kysymystä). Tämä on sallittua, mutta sitä ei suositella suoritustavaksi. Ellei kohdan 1 rekisteröityä osasuoritusta (2 op) tai jäljempänä kuvattua poikkeusta (1op tai 2 op) ole mainittu tentti-ilmoittautumisessa ja ellei muuta ilmene, kirjallinen kuulustelu arvostellaan tämän suoritustavan perusteella viiden kysymyksen tenttinä (1-5).

Poikkeus edellä mainituista suoritustavoista: Aiemmin suoritetut ja tiedekunnan opintojen vanhenemissäännön mukaan voimassa olevat luennot, joista on saatu hyvityspisteitä tai korvaavuus kirjalliseen kuulusteluun (tenttiin), voidaan hyväksyä osasuoritukseksi. Jos opiskelija on suorittanut yhden luentosarjan, vastaa se 1 opintopisteen laajuista luentokurssia ja tentissä vastataan neljään ensimmäiseen (1-4) kysymykseen suorituksen täydentämiseksi 6 op:een (1 + 5 op).

Jos opiskelija on suorittanut kaksi erillistä, edelleen voimassa olevaa luentosarjaa, voidaan ne hyväksyä 2 opintopisteen osasuoritukseksi (luennot ja oikeustapausharjoitukset) ja tällöin opiskelija vastaa aineopintotentissä kolmeen ensimmäiseen (1-3) kysymykseen (2 + 4 op).

Mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettuna vain yksi voimassa oleva luento, voi hän täydentää suoritustaan vastaamaan 2 opintopisteen osasuoritukseksi osallistumalla 20016A oikeustapausharjoituksiin ja palauttamalla oikeustapaustehtävän ja tällöin opiskelija vastaa aineopintotentissä kolmeen ensimmäiseen (1-3) kysymykseen (2 + 4 op).

Tenttiin ilmoittaudutaan tunnisteella 20016T. Opiskelijan on mainittava voimassa olevat aiemmin suoritetut luennot (luennoitsija ja suoritusvuosi) ilmoittautuessaan kirjalliseen kuulusteluun. Koska aiemmat voimassa olevat luennot muuttuvat osasuoritukseksi ei hyvityspisteitä ja korvaavia pisteitä ole voinut enää hyödyntää aineopintotentissä lukuvuodesta 2015 -2016 lukien.

Vastaustilaa kysymystä kohden on yksi sivu. Kunkin kysymyksen maksimipistemäärä on 10. Kuulustelussa saa käyttää teoksia Suomen Laki I, II ja III, Lakikirja, Finlands Lag I ja II, Lagbok sekä EU-oikeuden lakikirjaa. Säädöskokoelman irtokappaleiden tuomisesta, sallituista merkinnöistä lakikirjoissa katso tiedekunnan ohjeet lakikirjatenteistä. Koska lakikirjojen käyttö on kirjallisessa kuulustelussa sallittua, ei pelkästään oikean lainkohdan löytämisestä ja sen sisällön kopioimisesta vastauspaperiin saa yleensä pisteitä. Hyväksyttävät vastaukset edellyttävät esseevastauksissa oppikirjoissa mainittujen, asiaan liittyvien seikkojen esittämistä. Analyysitehtävän tarkoitus on testata paitsi luetun tiedon oppimista myös sellaisen tiedon soveltamista ja käyttöä, kuten luennolla ja oikeustapausharjoituksissa on opetettu. Vastauksessa on tukeuduttava oikeuslähteistä etenkin säädöksiin ja oikeuskäytäntöön. Pisteitä saa myös lakikirjasta ilmenevien KHO:n ratkaisujen käytöstä. Analyysi on sidottava tiettyyn, tenttikirjallisuudesta ilmenevään, näkökulmaan. Tentissä voidaan käyttää myös monivalintatehtäviä.

Arviointi:
Hylätty /1–5.

Vastuuhenkilö:
Professori Kai Kokko

1) Ekroos, A. – Kumpula, A. – Kuusiniemi, K. – Vihervuori, P.: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012/2010), luvusta kiinteistöt ja ympäristö alkaen kirjan loppuun (sivuja 571).

2) Kokko, K.: Ympäristöoikeuden perusteet (2017), kokonaan (sivuja n. 450). Suomenkielisen kirjan sijasta voi lukea myös ruotsinkielisen käännöksen: Kokko, Kai: Miljorättens grunder (2019, ilmestyy huhtikuun 2019 alkuun mennessä).

Oppikirja Kokko, Kai: Ympäristöoikeuden perusteet julkaistaan sähköisenä 17.11.2017 ja on sen jälkeen saatavissa myös Helsingin yliopiston kirjastosta, ja painettu versio kirjasta ilmestyy 27.11.2017.

Vain kohdat 1) ja 2) luetaan, jos opiskelija on saanut kurssilta 20016A tai aiemmista luennoista 2 op:een osasuorituksen ja suorittaa tentissä vielä 4 op:ttä, siis yhteensä 6 op:ttä. Tukena valmistautumisessa kuulusteluun on luentomateriaali ja lakikirja. (Kysymykset 1-3)

Seuraavat teokset ovat oppimateriaalikohtien 1 ja 2 lisänä lisänä niille opiskelijoille, jotka vastaavat kurssilla 20016A tarkemmin kuvatusti suoraan kirjallisen kuulustelun viiteen kysymykseen ja suorittavat kirjallisessa kuulustelussa siten suoraan 6 op:ttä:

3) Ekroos, A. – Kumpula, A. – Kuusiniemi, K. – Vihervuori, P.: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012/2010) alku lukuun ”Kiinteistöt ja ympäristö” asti (sivuja 88) ja Kokko, K.: Eurooppalainen ympäristöoikeus korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytössä, Lakimies 3/2011 (myös EDILEX), s. 475–503 (sivuja 28). (Kysymys 4)

4) Majamaa, V.- Markkula, M., Kiinteistönmuodostamislaki (2016), kokonaan (sivuja noin 230). (Kysymys 5)

Seuraava teos on oppimateriaalikohtien 1 ja 2 lisänä niille opiskelijoille, jotka vastaavat kurssilla 20016A tarkemmin kuvatun poikkeuksen perusteella vain neljään kysymykseen ja suorittavat kirjallisessa kuulustelussa aiemmin hyväksytyn 1 op:een lisäksi 5 op:ttä, yhteensä siis 6 op:ttä:

3) Ekroos, A. – Kumpula, A. – Kuusiniemi, K. – Vihervuori, P.: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2012/2010) alku lukuun ”Kiinteistöt ja ympäristö” asti (sivuja 88) ja Kokko, K.: Eurooppalainen ympäristöoikeus korkeimman hallinto-oikeuden lainkäytössä, Lakimies 3/2011 (myös EDILEX), s. 475–503 (sivuja 28). (Kysymys 4)

Säädökset

Säädösluettelo ei ole tyhjentävä. Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin säädöksiä, minkä vuoksi on osattava käyttää hyväksi lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia. Oikeustapauksien ratkaisu voi edellyttää sekä ympäristöprosessia että aineellisoikeutta koskevien säännösten soveltamista.

A. Keskeiset säädökset

Kiinteistönmuodostamislaki 12.4.1995/554. (Ym 101)
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 (Ym 201)
Vesilaki 27.5.2011/587
Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096. (Ym 501)
Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/ 527 (Ym 401)
Jätelaki 17.6.2011/646 (Ym 426)

B Muut säädökset.

1. Maankäyttö ja rakentaminen
Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 (Ym 202)
Etuostolaki 5.8.1977/608. (Si 625)
L eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26. (Ym 302)
Maantielaki 23.6.2005/503 (Ym 203)
L yksityisistä teistä 15.6.1962/358. (Ym 207)
L kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29.7.1977/603. (Si 626)

2. Vesitalousoikeus

Vesilaki 587/2011 (Ym 601)
Merensuojelulaki 29.12.1994/1415. (Ym 608)
Öljyvahinkojen torjuntalaki 29.12.2009/1673 (Ym 420)
Vesihuoltolaki 9.2.2001/119. (Ym 613)
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 30.12.2004/1299 (Ym 615)

3. Kulttuuriympäristön suojelu ja hoito
Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498

4. Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen käyttö
Metsälaki 12.12.1996/1093. (Ma 602)
Ulkoilulaki 13.7.1973/606. (Ym 305)
Maastoliikennelaki 22.12.1995/1710 (Vi 236)
Maa-aineslaki 24.7.1981/555. (Ym 507)
Kaivoslaki 10.6.2011/621 (Ym 209)

Kalastuslaki 379/2015 (Ma 704)

5. Ympäristönsuojelu
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 4.9.2014/713. (Ym 401a)
Päästökauppalaki 311/2011
Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527 (Ym 401)
Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763. (Ym 409)
Geenitekniikkalaki 17.3.1995/377. (Ym 411)
Ydinenergialaki 11.12.1987/990. (Yr 703)
L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468. (Ym 403)
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 8.4.2005/200. (Ym 405)
L eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 29.5.2009/383. (Ym 427)
L ympäristövahinkojen korvaamisesta 19.8.1994/737. (Si 304)

Författningar

Listan är inte komplett. I tenten krävs en förmåga att kunna tillämpa också sådana författningar som inte nämns i denna lista. Man bör således känna till användningen av lagböckernas register och hänvisningar.

A. Centrala författningar

Fastighetsbildningslag 12.4.1995/554. (Mi 101)
Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132 (Mi 201)
Vattenlag 27.5.2011/587
Naturvårdslag 20.12.1996/1096. (Mi 501)
Miljöskyddslag 27.6.2014/527 (Mi 401)
Avfallslag 17.6.2011/646 (Mi 426)

B. Övriga författningar.

1. Markanvändning och byggande
Markanvändnings- och byggförordning 10.9.1999/895 (Mi 202)
Förköpslag 5.8.1977/608. (Ci 625)
L angående vissa grannelagsförhållanden 13.2.1920/26. (Mi 302)
Landsvägslag 23.6.2005/503 (Mi 203)
L om enskilda vägar 15.6.1962/358. (Mi 207)
L om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 29.7.1977/603. (Ci 626)

2. Vattenrätt

Vattenlag 587/2011 (Mi 601)

Havsskyddslag 29.12.1994/1415. (Mi 608)
Lag om bekämpning av oljeskador 29.12.2009/1673 (Mi 420)
L om vattentjänster 9.2.2001/119. (Ym 613)
Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 30.12.2004/1299 (Mi 615)

3. Skyddande av kulturmiljö
Lag om skydd av byggnadsarvet på remiss 4.6.2010/498

4. Naturvårdning och användning av naturresurser
Skogslag 12.12.1996/1093. (La 602)
L om friluftsliv 13.7.1973/606. (Mi 305)
Terrängtrafiklag 22.12.1995/1710 (Kom 236)
Marktäktslag 24.7.1981/555. (Mi 507)
Gruvlag 10.6.2011/621 (Mi 209)

L om fiske 379/2015 (La 704)

5. Miljövård
Statsrådets förordning om miljöskydd 4.9.2014/713. (Mi 401a)
L om utsläppshandel 311/2011
Miljöskyddslag 27.6.2014/527. (Mi 401)
Hälsoskyddslag 19.8.1994/763 (Mi 409)
Gentekniklag 17.3.1995/377. (Mi 411)
Kärnenergilag 11.12.1987/990. (Ft 703)
L om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 10.6.1994/468. (Mi 403)
L om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters plan och program 8.4.2005/200 (Mi 405)
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador 29.5.2009/383
L om ersättning för miljöskador 19.8.1994/737. (Ci 304)

EU-säädökset (myöhempine muutoksineen) (Ei liitteitä)

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta.
EYVL L 103, 25/04/1979 s. 1 (kodifioitu toisinto 2009/147/EY)
Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista. EYVL L 175, 05/07/1985 s. 40 (kodifikaatio 2011/92/EU)
Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta. EYVL L 206, 22/07/1992 s. 7.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista. EYVL L 327, 22/12/2000 s. 1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. EYVL L 197, 21/07/2001 s. 30
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta. EYVL L 041, 14/02/2003 s. 26
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta. EYVL L 156, 25/06/2003 s. 17.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä. EYVL EUVL L 25, 25.10.2003.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta. EYVL L 143, 30/04/2004 s. 56.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta. EUVL L 152, 11/06/2008, s. 1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta. EUVL L 312, 22/11/2008, s. 3.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen), EUVL L 334, 17/12/2010, s. 17.

EU-förordningar (med ändringar) (ej bilagor)

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. EGT L 103, 25.4.1979 (kodifiering 2009/147/EG)
Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. EGT L 175, 5.7.1985 (kodifiering 2011/92/EU)
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. EGT L 206, 22.7.1992
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. EGT L 327, 22.12.2000.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. EGT L 197, 21.7.2001.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG. EUT L 41, 14.2.2003.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG. EUT L 156, 25.6.2003.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. EUT L 25, 25.10.2003.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. EUT L 143, 30.4.2004.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft, EUT L 152, 11/06/2008.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv EUT L 312, 22/11/2008.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), EUTL 334, 17/12/2010.

Huom! Kirjallisuustiedot ovat päivittyneet lukuvuodelle 2017-2018.

Oppikirja Kokko, Kai: Ympäristöoikeuden perusteet julkaistaan sähköisenä 17.11.2017 ja on sen jälkeen saatavissa myös Helsingin yliopiston kirjastosta, ja painettu versio kirjasta ilmestyy 27.11.2017.