Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

Description

Tunniste ja nimi:
200203B Yleinen velvoiteoikeus

Laajuus:
3 op

Ajoitus:
Periodi II

Edeltävät opinnot:
Yksityisoikeuden johdantokurssin suorittamista velvoiteoikeutta ennen suositellaan. Yleinen velvoiteoikeus on velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) yksi osasuoritus. Velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen kokonaisuus kuuluu ON-tutkintoon. Velvoiteoikeuden osasuoritukset suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä sopimusoikeus, yleinen velvoiteoikeus, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus.

Tavoite:
Yleisen velvoiteoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella velkasuhdetta koskevia oikeuskysymyksiä analyyttisesti velvoiteoikeuden systematiikan valossa. Opiskelija osaa jäsentää velvoiteoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta velvoiteoikeuden keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Sisältö:
1. Velvoitteiden syntyminen. 2. Perusteettoman edun palautus. 3. Rahavelka ja korko. 4. Useita henkilöitä koskevat velkasuhteet ja velkasuhteen henkilövaihdokset. 5. Velvoitteen muuttuminen ja lakkaaminen. 6. Luottosuhteet ja luottoinstrumentit.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

1) Norros, Velvoiteoikeus, 2. p. 2018 s. 1-580 tai sama ruotsiksi (Norros: Obligationsrätt, 2018, s. 1-685);

2) Saarnilehto et. al., Varallisuusoikeus (2012, saatavissa myös sähköisenä), Takaus, s. 1220–1242 (sähköisen version jaksot Takaus-yläotsikon alta niin, että Takautumisoikeus päävelalliseen nähden on viimeinen luettava jakso).

Säädökset:

Velkakirjalaki 31.7.1947/622 (Si 406),
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 (Si 407),
Korkolaki 20.8.1982/633 (Si 410),
Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728 (Si 415)

Författningar:

Lag om skuldebrev 31.7.1947/622 (Ci 406)
Lag om borgen och tredjemanspant 19.3.1999/361 (Ci 407)
Räntelag 20.8.1982/633 (Ci 410)
Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728 (Ci 415)

Ennen vuotta 2013 opintonsa aloittaneet: Tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti luentosuoritus on voimassa suoritusvuoden ja kolme seuraavaa kalenterivuotta. Voimassa olevalla luotto- ja maksuvälineitä koskevien korvaavien luentojen hyväksytyllä suorituksella saa halutessaan korvata kurssin kirjallisuuden kohdat 2 ja 3. Luentosarjan suorittamisajankohta ja saadut pisteet tulee tällöin ilmoittaa tentissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tentin läpäiseminen edellyttää, että korvaavista luentosarjoista saatujen pisteiden ja tenttipisteiden yhteismäärä on vähintään 10/20 pistettä ja että opiskelija saa tentissä vähintään 2/10 pistettä.

Suoritustavat:
Kirjatentti, jossa on kaksi tai useampia kysymyksiä. Tentissä arvioidaan opiskelijoiden oppimia tietoja ja taitoja, kuten tapauksen jäsentämistä ja oikeudellista argumentaatiota. Osaamista mitataan pääasiassa oikeustapaustehtävien avulla, mutta myös esseekysymykset ovat mahdollisia. Tentin maksimipistemäärä on 20. Tentti ei ole lakikirjatentti. Tenttiin on ilmoittauduttava WebOodissa, eikä jälki-ilmoittautumisia hyväksytä. Tentin kesto on 4 tuntia.

Arviointi:
Tentti arvostellaan asteikolla 0–5. Tenttiarvosanan osuus velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) arvosanasta on 25 %.

Vastuuhenkilö:
Olli Norros

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot 200203

Lisätiedot:
Ennen vuotta 2013 aloittaneet:
Opiskelija, jolla on suorittamatta yleisen velvoiteoikeuden pakollinen aineopintotentti (200201), suorittaa yleisen velvoiteoikeuden tentin (200203B) sekä vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden tentin (200203C). Tentin läpipääsyn edellytyksistä siinä tapauksessa, että opiskelija on suorittanut korvaavan luentosarjan ks. kohta Oppimateriaali ja kirjallisuus (ennen vuotta 2013 opintonsa aloittaneet).