Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

Description

Tunniste ja nimi:
200203C Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

Laajuus:
3 op

Ajoitus:
Periodi III

Edeltävät opinnot:
Yksityisoikeuden johdantokurssin suorittamista velvoiteoikeutta ennen suositellaan. Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus on velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) yksi osasuoritus. Velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen kokonaisuus kuuluu ON-tutkintoon. Velvoiteoikeuden osasuoritukset suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä sopimusoikeus, yleinen velvoiteoikeus, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus.

Tavoite:
Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen yleiskuva vahinkojen korvaamisesta sekä vahingonkorvausjärjestelmän ja vakuutusjärjestelmän suhteesta. Hän hallitsee erityisesti sopimuksenulkoiseen vahingonkorvausvastuun ja vakuutussopimusoikeuden keskeiset kysymykset. Opiskelija osaa jäsentää vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta keskeisten vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Sisältö:
1. Vahingonkorvauslain mukainen korvausvastuu ja muu sopimuksenulkoinen korvausvastuu. 2. Vakuutussopimus. 3. Vahingonkorvausjärjestelmän ja vakuutusjärjestelmän suhde.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

  1. Hemmo, M., Vahingonkorvausoikeus (2005, saatavissa myös sähköisenä) s. 1–222 eli luvut I–X TAI Ståhlberg, P. - Karhu, J., Finsk skadeståndsrätt (2014) kokonaan (vain korpusteksti sekä oikeustapaukset) lukuun ottamatta jaksoa 7.2 sekä lukuja 8 ja 18.
  2. Norio-Timonen, J., Vakuutussopimuslain pääkohdat (2010) s. 1–223 eli luvut 1–7, tai uusi painos 2018, s. 1–274 (saatavissa myös sähköisenä).
  3. Alla mainitut säädökset.

Säädökset:
Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412 (Si 301)
Vakuutussopimuslaki 28.6.1994/543 (Ra 201)

Författningar:
Skadeståndslag 31.5.1974/412 (Ci 301)
Lag om försäkringsavtal 28.6.1994/543 (Fi 201)

Suoritustavat:
Kirjatentti, jossa on kaksi tai useampia kysymyksiä. Tentin maksimipistemäärä on 20. Tentti ei ole lakikirjatentti. Tentissä arvioidaan ennen muuta opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa oikeudellisten ongelmien ratkaisuun. Osaamista mitataan pääasiassa oikeustapaustehtävien avulla, mutta myös esimerkiksi esseekysymykset ovat mahdollisia. Tenttiin on ilmoittauduttava WebOodissa, eikä jälki-ilmoittautumisia hyväksytä.

Tenttiin valmistaudutaan osallistumalla luennoille sekä perehtymällä kirjallisuuteen. Osallistumista oppimista tukevaan luento-opetukseen (Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori: Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden luentosarja / Eftestöl-Wilhelmsson: Försäkrings- och skadeståndsrätt) suositellaan painokkaasti.

Ennen vuotta 2013 aloittaneet: Opiskelija, jolla on suorittamatta yleisen velvoiteoikeuden pakollinen aineopintotentti (200201), suorittaa yleisen velvoiteoikeuden tentin (200203B) sekä vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden tentin (200203C). Tentin läpipääsyn edellytyksistä siinä tapauksessa, että opiskelija on suorittanut korvaavan luentosarjan ks. kohta Korvaavat suoritukset alla.

Korvaavat suoritukset: Tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti luentosuoritus on voimassa suoritusvuoden ja kolme seuraavaa kalenterivuotta. Voimassa olevalla vahingonkorvausoikeuden korvaavien luentojen hyväksytyllä suorituksella saa halutessaan korvata kurssin kirjallisuuden kohdan 1. Luentosarjan suorittamisajankohta ja saadut pisteet tulee tällöin ilmoittaa tentissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tentin läpäiseminen edellyttää tällöin, että korvaavista luentosarjoista saatujen pisteiden ja tenttipisteiden yhteismäärä on vähintään 10/20 pistettä ja että opiskelija saa tentissä vähintään 2/10 pistettä.

Arviointi:
Tentti arvostellaan asteikolla 0–5. Tenttiarvosanan osuus velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) arvosanasta on 25 %.

Vastuuhenkilö:
Apulaisprofessori Olli Norros

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot 200203