Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.2.2016 at 16:00 - 14.3.2016 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson tunniste ja nimi:
200250 Prosessi- ja insolvenssioikeus: Yleisen prosessioikeuden pakolliset aineopinnot

Laajuus:
8 op (josta tuomioistuinharjoittelun osuus 1 op)

Kohderyhmä:
ON-tutkinnon kolmannen vuoden opiskelijat

Ajoitus:
Periodi II

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää prosessioikeuden käsitesisällöt ja suhteen aineelliseen oikeuteen
- tietää konfliktinhallinnan keskeiset tavoitteet
- hallitsee prosessioikeudelliset ydinperiaatteet, joihin kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet
- osaa prosessioikeuden kansainvälistymisen ja eurooppalaistumisen perusteet
- tuntee prosessioikeuden oikeuslähteet ja tulkintasäännöt
- tuntee lainkäyttöjärjestelmän ja sen toimijat

Näihin peruslähtökohtiin tukeutuen opiskelija perehtyy riita- ja rikoskonfliktien prosessikäsittelyihin tavoitteina:
- hahmottaa prosessioikeuden yleiset periaatteet ja systeemin
- saavuttaa kyvyn analysoida ja ratkaista prosessioikeudellisia ongelmia.

Sisältö:
1. Tuomari ja tuomioistuinorganisaatio; muut riidanratkaisuelimet
2. Yleiset menettelyperiaatteet siviili- ja rikosasioissa
3. Asianajolaitos; oikeusapujärjestelmät
4. Esitutkinta ja rikosprosessuaaliset pakkokeinot
5. Syyttäjät ja syyttäjien toiminta
6. Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa
7. Todistusoikeus
8. Tuomio ja sen vaikutukset
9. Muutoksenhaku
10. Kansainvälinen ja eurooppalainen prosessioikeus
11. Välimiesmenettely ja muu vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Frände, D. ym.: Prosessioikeus (4.p. 2012) s. 41-72, 85-920, 963-1191, 1245-1267, 1317-1332.

Kirjasta on olemassa päivitettävä verkkoversio (WSOYPro). Ajantasainen verkkoversio voi yksityiskohdissa poiketa painetusta kirjasta. Seuraavassa esitetään, mitä on luettava verkkoversiossa:

Prosessioikeus (2012)
s. 41-72: I.1- I.2, I.2.2 ”Lainkäytön tehtävät yhteiskunnassa” pois lukien
s. 85-920 I.3 - VIII.2
s. 963-1191 IX.1- X.2
s. 1245-1267 XI.1, XI.1.2 ”Ryhmäkanne”, XI. 1.3
s. 1317-1332 Välimiesmenettely”, XI.1.4.1 ”Valtiollinen ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu”, XI.1.4.2 ”Vaihtoehtoisen riidanratkaisun
tyyppejä” ja XI.1.4.3 ”Lakimiesprofessio vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa" pois lukien.

Säädökset

I Yleinen prosessioikeus
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731: 21, 98-107, 110 ja 118 §. (Va 101 )
Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus: 58 ja 13 art. sekä 7. lisäpöytäkirjan art. 24. (Pe 102)
Oikeudenkäymiskaari. (Pr 101)
L oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370. (Pr 201)
Oikeusapulaki 5.4.2002/257. (Pr 301)
L asianajajista 12.12.1958/496. (Pr 305)
L eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille 7.5.1965/248. (Pr 203)
L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13. (Yh 107)
L säädettyjen määräaikain laskemisesta 25.4.1930/150. (Pr 202)
KäräjäoikeusL 28.6.1993/581. (Pr 405)
L oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 31.1.2013/100. Pr 104
Ryhmäkannelaki 13.4.2007/444. Pr 105
Hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586. (Pr 103)
L oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11.7.1997/689. (Pr 102)
L rangaistusmääräysmenettelystä 26.7.1993/692. (Pr 211)
L syyttäjälaitoksesta 13.5.2011/439. (Pr 429)
Esitutkintalaki 22.7.2011/805. (Ri 301)
Pakkokeinolaki 22.7.2011/806. (Ri 302)
L rikesakkomenettelystä 26.1.1983/66. (Pr 213)
L lähestymiskiellosta 4.12.1998/898. (Ri 310)
Vankeuslaki 23.9.2005/767, 2 ja 20 luku. (Ri 215)

II Kansainvälinen prosessioikeus
Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. (PrEU 706)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. (PrEU 706)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta. (PrEU 702)
Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa. (PrEU 704)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006 eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta. (PrEU 102)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä. (PrEU 103)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (PrEU 703)

III Vaihtoehtoinen riidanratkaisu
L välimiesmenettelystä 23.10.1992/967. (Pr 208)
L riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 29.4.2011/394. (Pr 209)
L rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015. (Pr 210)

Suoritustavat:
Tuomioistuinharjoittelu (1 op) on suoritettava ennen kirjallista tenttiä.
Tenttiin ilmoittautuminen edellyttää, että tuomioistuinharjoittelun suorittaminen on rekisteröity.

Muu osa yleisen prosessioikeuden pakollisista aineopinnoista voidaan suorittaa joko kokonaan kirjallisella tentillä (7 op) tai osasuorituksina siten, että kokonaissuoritus koostuu luentokurssien 200250A ja 200250B (1,5 op tai 1,5 x 2 = 3 op) ja kirjallisen tentin (opintopistemäärä 5,5 op tai 4 op riippuen siitä, kuinka monta opintopistettä on suoritettu luentokursseilla). Huom! Syksyllä 2015 kokeillaan myös rajoitetulle opiskelijaryhmälle yleisen prosessioikeuden tentin vaihtoehtoista suorittamismahdollisuutta. Vaihtoehtoinen suorittaminen koostuu kirjallisten esseiden ja seminaaritapaamisten yhdistelmästä. Katso lähemmin kurssikuvauksesta ”200250 Yleinen prosessioikeus: tentin vaihtoehtoinen suorittaminen”.

Kirjallinen tentti on lakikirjatentti, ja sen voi suorittaa oppiaineen tenttipäivinä. Tentissä on yhteensä neljä tehtävää. Kaksi tehtävistä on oikeustapaustehtäviä (toinen siviili- ja toinen rikosprosessioikeudesta) ja kaksi teoriatehtäviä (toinen siviili- ja toinen rikosprosessioikeudesta). Suoritettaessa opintojakso kokonaan kirjallisella tentillä, opiskelijan on vastattava kaikkiin tehtäviin. Jokainen tehtävä arvostellaan erikseen pistein 1-10. Suoritettaessa opintojakso osasuorituksina, opiskelijan on vastattava kirjallisessa tentissä kahteen oikeustapaustehtävään ja näiden lisäksi niihin teoriatehtäviin, joita ei ole suoritettu osasuorituksilla. Jokainen tehtävä arvostellaan erikseen pistein 1-10. Kirjallisessa tentissä vastattavaksi jäävien tehtävien yhteispistemäärästä opiskelijan on kuitenkin aina saatava vähintään 50 %. Suoritettaessa yleisen prosessioikeuden pakolliset aineopinnot osasuorituksina luentokurssi/-kurssit on suoritettava ennen tenttiä.

Yleisen prosessioikeuden opetuksesta aikaisemmin saatuja hyvityspisteitä voi käyttää tentissä enintään kolme, jos ne ovat yleisten sääntöjen mukaan vielä voimassa (hyvityspisteet ovat voimassa enintään 31.12.2016 saakka). Hyvityspisteet lisätään tentissä saatujen pisteiden yhteispistemäärään. Hyvityspisteet eivät oikeuta osasuorituksen rekisteröintiin. Hyvityspisteitä saadaan käyttää hyödyksi kirjallisessa tentissä myös vasta kun opiskelija on saavuttanut vähintään 50% vastattavaksi jäävien tehtävien yhteispistemäärästä.

Tentti-ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on mainittava luentosarjan opettaja, aihe, ajankohta (syys/kevätlukukausi ja vuosi) sekä saatujen hyvityspisteiden ja opintopisteiden (osasuoritukset) määrä.

Tuomioistuinharjoittelu
Tuomioistuinharjoittelu koostuu ohjatusta käynnistä alioikeuteen ja alioikeuden istuntojen seuraamisesta 6 aamu- tai iltapäivän ajan. Opiskelijan on seurattava alioikeudessa vähintään 2 siviiliasiaa ja vähintään 2 rikosasiaa. Tuomioistuinharjoitteluun voidaan myös opiskelijan halutessa sisällyttää 2 muuta menettelyä (esim. hallintolainkäyttöä, välimiesmenettelyä, jne).

Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa seuratuista prosesseista lomakkeen muodossa. Oppimispäiväkirjan laajuus on 1 sivu/ seurattu oikeudenkäynti. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa (Tuomioistuinharjoittelu/Domstolspraktik lv/lå 2015-16), jossa myös täydellisempi ohjeistus oppimispäiväkirjan pitämisestä.

Oppimispäiväkirjan laativat ne opiskelijat, jotka aloittavat tuomioistuinharjoittelun suorittamisen 1.8.2015 tai sen jälkeen. Opiskelijat jotka ovat aloittaneet tuomioistuinharjoittelun ennen tätä ajankohtaa suorittavat sen loppuun vanhojen vaatimuksien mukaan.

Ohjattuja käyntejä käräjäoikeuksiin järjestetään lukuvuoden aikana seuraavasti:
Helsingin käräjäoikeus 11.9.2015, 25.9.2015, 16.10.2015, 20.11.2015, 15.1.2016, 19.2.2016, 18.3.2016 ja 22.4.2016.
Espoon käräjäoikeus 17.9.2015 ja 21.1.2016.
Vantaan käräjäoikeus 18.9.2015 ja 22.1.2016.

Ohjatuille käynneille on ilmoittauduttava etukäteen tiedekunnan kansliaan (ei ilmoittautumisia sähköpostitse tai puhelimitse). Ohjatut käynnit alkavat käräjäoikeuksien ala-auloissa klo 9.00. Opiskelijoilla tulee olla tiedekunnasta saatu tuomioistuinharjoittelun lomake mukanaan. Käräjäoikeuksien osoitteet ovat Helsingin KO Porkkalankatu 13, Helsinki, Espoon KO Vitikka 1, Espoo ja Vantaan KO Kielotie 21, Vantaa. Istuntopäivien seuraaminen suositellaan aloitettavaksi vasta ohjatulle käynnille osallistumisen jälkeen. Istuntoja on mahdollista seurata muussakin tuomioistuimessa kuin näissä käräjäoikeuksissa.

Ennen ohjatulle käynnille osallistumista ja istuntojen seuraamista opiskelijan tulee hakea tiedekunnan kansliasta tuomioistuinharjoittelulomake, johon tulevat merkinnät ohjatusta käynnistä ja seuraamiskerroista. Lomake sisältää myös ohjeet oppimispäiväkirjan laatimisesta. Lomaketta noudettaessa opiskelijalla on oltava mukana opiskelijakortti. Huom! Opiskelijoilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus oikeuden neuvottelujen aikana saamistaan tiedoista. Harjoittelun päätyttyä, eli kun kaikki seurantakäynnit on suoritettu, lomake palautetaan tiedekunnan kansliaan rekisteröitäväksi. Lomakkeesta tulee ottaa kopio itselle, ja se on syytä säilyttää siihen asti, kunnes merkintä tuomioistuinharjoittelun suorittamisesta on viety opiskelijarekisteriin. Oppiaineen vastuuopettaja voi hyväksyä tuomioistuinharjoittelun korvaamisen pitkäaikaisella työskentelyllä käräjäoikeudessa (esim. käräjäsihteerinä).


Arviointi
:
Tuomioistuinharjoittelu (1 op) viedään erikseen opintosuoritusrekisteriin merkinnällä hyväksytty/hylätty. Suoritettaessa muu osa (7 op) kokonaan kirjallisella tentillä, kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen tentin arvosanan (0-5) mukaan. Suoritettaessa muu osa (7 op) osasuorituksina, kokonaisarvosana määräytyy luentokurssi(e)n ja kirjallisen tentin arvosanojen (0-5) opintopistepainotetun keskiarvon mukaan.

Vastuuhenkilö:
Risto Koulu

Ilmoita lisätiedoissa mahdolliset hyvityspisteet, korvaavat luentosarjat sekä muut pyydetyt tai muuten tarpeelliseksi katsomasi lisätiedot.