Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 12:00 - 1.12.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson tunniste ja nimi:
200251 Prosessi- ja insolvenssioikeus: Insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot

Laajuus:
5 op

Kohderyhmä:
ON-tutkinnon kolmannen vuoden opiskelijat

Ajoitus:
Periodi II

Edeltävät opinnot:
Insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot saa suorittaa joko ennen yleistä prosessioikeutta tai sen jälkeen. Yleisen prosessioikeuden tentin sekä sopimusoikeuden, yleisen velvoiteoikeuden, esineoikeuden ja eurooppaoikeuden tentin edeltävä suorittaminen helpottaa kuitenkin jossain määrin insolvenssioikeuden suorittamista.


Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa hahmottaa maksukyvyttömyyden yhteiskunnallisena ilmiönä

- hallitsee insolvenssioikeuden käsitteet ja periaatteet

- osaa soveltaa voimassa olevaa insolvenssilainsäädäntöä

- ymmärtää insolvenssioikeuden suhteen velvoite-, sopimus- ja esineoikeuteen

- on kehittänyt oikeudellisen argumentoinnin taitojaan.

Sisältö:
- insolvenssioikeus talousjärjestelmässä ja oikeusjärjestyksessä

- konkurssi ja ulosotto menettelyinä

- yrityksen saneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely menettelyinä

- aineellinen insolvenssioikeus

- kansainvälinen (erityisesti eurooppalainen) insolvenssioikeus ja siihen liittyvä lainvalinta

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Suoritettaessa insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot kokonaan kirjatentillä:

Koulu, R. ym.: Insolvenssioikeus, 4. painos 2017, jäljempänä mainitut sivut.

Vuoden 2017 painoksen sivut: 37-51, 63-80, 99-274, 301-396, 425-445, 459-480, 513-529, 545-606, 609-719, 773-819, 829-941, 945-1006, 1030-1047 ja 1049-1088.

Kirjasta on saatavilla sähköinen verkkoversio, joka on päivitetty. Se sisältää viittauksia uusimpaan lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Tenttiin valmistautuvien opiskelijoiden kannattaa
tästä syystä tarkistaa verkkoversiosta, mitkä kirjan jaksot on päivitetty kirjan ilmestymisen jälkeen (päivityksen ajankohta ilmoitetaan verkkoversion sivulla) ja perehtyä päivitetyiksi ilmoitettujen jaksojen verkkoversioon.

Tentissä edellytetään jäljempänä mainitun säädösluettelon 1. ja 2. osissa lueteltujen säädösten osaamista.

Osasuoritukset:

Osasuoritustentissä tutkintovaatimuksina ovat edellä mainitun teoksen seuraavat sivut:

Vuoden 2017 painoksen sivut: 37-51, 63-80, 99-274, 301-396, 609-719, 773-819, 945-950, 1030-1047 ja 1049-1088.

Kirjasta on saatavilla sähköinen verkkoversio, joka on päivitetty. Se sisältää viittauksia uusimpaan lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Tenttiin valmistautuvien opiskelijoiden kannattaa
tästä syystä tarkistaa verkkoversiosta, mitkä kirjan jaksot on päivitetty kirjan ilmestymisen jälkeen (päivityksen ajankohta ilmoitetaan verkkoversion sivulla) ja perehtyä päivitetyiksi ilmoitettujen jaksojen verkkoversioon.

Lisäksi osasuoritustentissä edellytetään jäljempänä mainitun säädösluettelon 2. osassa lueteltujen säädösten osaamista.

Säädökset

1. Pienryhmäkurssin säädökset

Ulosottokaari 15.6.2007/705. (Pr 601)

L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706. (Pr608)

L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 18.6.1996/619. (Si 219)

L osamaksukaupasta 18.2.1966/91: 1, 9‑18 §. (Si 506)

L sakon täytäntöönpanosta 9.8.2002/672. (Ri 216)

Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (PrEU 706)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004 riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta. (PrEU 705)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006 eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta (PrEU 102)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä (PrEU 103)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (PrEU 703)

L yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/57. (Pr 504)

2. Osasuoritustentin säädökset

Konkurssilaki 20.2.2004/120. (Pr 506)

L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)

L konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31.1.1995/109. (Pr 510)

L velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30.12.1992/1578. (Pr 508)

L yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/47. (Pr 501)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000 maksukyvyttömyysmenettelyistä (PrEU 501)

Författningar

1. Smågruppskursens författningar

Utsökningsbalken 15.6.2007/705

Lag om verkställighet av skatter och avgifter 15.6.2007/706

Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt 16.8.1996/619

Lag om avbetalningsköp. 18.2.1966/91: 1, 9-18§

Lag om verkställighet av böter 9.8.2002/672

Rådets förordning (EG) N:r 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

Rådets förordning (EG) N:r 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur

Lag om skuldsanering för privatpersoner 25.1.1993/57

2. Deltentamens författningar

Konkurslag 20.2.2004/120

Lag om återvinning till konkursbo 26.4.1991/758

Lag om näringsförbud 13.12.1985/1059

Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon 31.1.1995/109

Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning 30.12.1992/1578

Lag om företagssanering 25.1.1993/47

Rådets förordning (EG) N:r 1346/2000 om insolvensförfaranden

Suoritustavat:
Insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot voidaan suorittaa joko kokonaan kirjallisella tentillä (5 op) tai osissa pienryhmäkurssilla (2,5 op) ja kirjallisella tentillä (2,5 op). Kirjallinen tentti on molemmissa tapauksissa kokonaan lakikirjatentti, jonka voi suorittaa oppiaineen tenttipäivinä. Suoritettaessa insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot osasuorituksilla pienryhmäkurssi on suoritettava ennen tenttiä. Insolvenssioikeuden pakollisten aineopintojen suorittaminen ei edellytä tuomioistuinharjoittelun suorittamista.

Insolvenssioikeuden tentille on myös vaihtoehtoinen suorittamismahdollisuus (5 op). Vaihtoehtoinen suorittaminen koostuu kirjallisten esseiden ja seminaaritapaamisten yhdistelmästä. Katso lähemmin kurssikuvauksesta ”200251 Insolvenssioikeus: tentin vaihtoehtoinen suorittaminen”.


Arviointi:
Jos insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot suoritetaan kokonaan tentillä, tentti koostuu neljästä kysymyksestä, jotka arvostellaan asteikolla 0-10. Osa kysymyksistä on oikeustapauksia, osa teoriakysymyksiä. Myös muunlaisia kysymyksiä kuten monivalintatehtäviä saatetaan käyttää. Tentti arvostellaan arvosanalla 0-5.

Jos insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot suoritetaan osissa, arvosana (0-5) määräytyy osasuoritusten arvosanojen keskiarvon mukaan. Pienryhmäkurssin arvosana (0-5) määräytyy kurssin aikana laadittavien tehtävien (4 kpl), läsnäolon sekä loppukuulustelun perusteella. Osasuoritustentti koostuu kahdesta kysymyksestä, jotka arvostellaan asteikolla 0-10. Toinen kysymyksistä on pääsääntöisesti oikeustapaus, toinen teoriakysymys. Myös muunlaisia kysymyksiä kuten monivalintatehtäviä saatetaan käyttää. Myös osasuoritustentti arvostellaan arvosanalla 0-5.

Insolvenssioikeuden opetuksesta aikaisemmin saatuja hyvityspisteitä voi käyttää kirjallisessa tentissä enintään kolme, jos ne ovat yleisten sääntöjen mukaan vielä voimassa (hyvityspisteet ovat voimassa enintään 31.12.2016 saakka). Tentti-ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on mainittava luentosarjan opettaja, aihe, ajankohta (syys/kevätlukukausi ja vuosi) sekä saatujen hyvityspisteiden määrä.


Vastuuhenkilö:
Professori Risto Koulu