Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 4.3.2020 at 10:00

Timetable

Description

Ennen 1.8.2017 aloittaneet ON-tutkinnon opiskelijat.

Keväällä 2020 järjestetään kaksi Moodle-kuulustelua niille opiskelijoille, jotka ovat valmistumassa ennen siirtymäajan päättymistä ja eivät ole pystyneet osallistumaan lukuvuosina 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020 järjestettyyn opetukseen. Ensisijainen suoritustapa on osallistuminen uuden opetuksen mukaiselle kurssille ON-J210 Valtiosääntöoikeus.

Kevään 2020 Moodle-kuulusteluissa ei voi korottaa aiemmin saatua arvosanaa. Kuulusteluun ei ole mahdollista ilmoittautua, jos valtiosääntöoikeus on suoritettu aiemmin.

Opintojakson tunniste ja nimi:
20026 Valtiosääntöoikeuden pakolliset aineopinnot

Laajuus:
5 op

Kohderyhmä:
ON-tutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat

Ajoitus:
Periodi I

Tavoite:
Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan valtiosääntöoikeuden lähtökohdat ja perusteet sekä tunnistaa valtiosääntöoikeudellisesti keskeiset kysymyksenasettelut seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

1. Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista

2. Perus- ja ihmisoikeuksista

3. Perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteista

4. Ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista

5. Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön sekä kyky soveltaa näitä koskevia oikeussääntöjä ja -periaatteita.

Sisältö:
Keskeisiä aihepiirejä ovat:

1. Valtiojärjestyksen perusteet: täysivaltaisuus, kansanvaltaisuus, oikeusvaltioperiaate, valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi, kansalaisuus

2. Kotimaisen perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet

3. Eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä niiden toimivaltasuhteet

4. Lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käytön perusteet

5. Toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen

6. Laillisuusvalvonta

7. EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön keskinäissuhde sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu.


Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1) Hallberg, P. ym. (toim.)
, Perusoikeudet (2011), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87 ), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kv ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), luku III.7. Uskonnon ja omantunnon vapaus (s. 413–457), luku III.13. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (s. 631-669) sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset….alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905). (299 s.). Teoksen voi lukea myös WSOYpro:n Juridiikkaonlinesta saatavana sähköisenä versiona.

2) Jyränki, A. & Husa, J., Valtiosääntöoikeus (2012), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371). (248 s.)

tai/eller

Jyränki, A. & - Husa, J., Konstitutionell rätt (2015), s. 58-87 och 135-384. (280 s.)

3) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2010), luvut V (s. 115–154) ja VII (s. 181–205). (65 s.)

tai 3. uudistettu laitos:

Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2016), luvut V (s. 135-188) ja VII (s. 221-246). (80 s.)

4) Pellonpää, M. ym., Euroopan ihmisoikeussopimus (2012), luku II kohdat 2-4 sekä luku III (s. 15–80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.)

(Yhteensä 844 s.)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, T., De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010)

Säädökset ja kansainväliset sopimukset

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. (Va 101)

Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000. (Va 201)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976. (Pe 104)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 8/1976. (Pe 103)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, SopS 19/1990, myös muutettuna lisäpöytäkirjoilla. (Pe 102)

Euroopan unionin perusoikeuskirja. (PeEU 102)

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, SopS 80/2002. (Pe 105)

Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin valtiosääntöön liittyviä säädöksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia ja niihin liittyviä pöytäkirjoja.

Författningar och internationella konventioner

Finlands grundlag 11.6.1999/731. (Sta 101)

Riksdagens arbetsordning 17.12.1999/40. (Sta 201)

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FördrS 6/1976. (Gr 104)

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FördrS 8/1976. (Gr 103)

Konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FördrS 19/1990, också ändrat genom tilläggsprotokollen. (Gr 102)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (Gr 101 a)

Reviderad europeisk social stadga, FördrS 80/2002. (Gr 105)

I tentamen förutsätts förmåga att tillämpa även sådana författningar och internationella konventioner samt tilläggsprotokoll som hör till statsförfattningsrätten men som inte ingår i förteckningen.


Suoritustavat:
Kirjallinen kuulustelu. Tentti on lakikirjatentti. Osan aineopinnoista voi suorittaa osasuorituksena luentosarjalla 20026A, jolloin aineopintojen arvosana määräytyy 2 op:n laajuisen luentosuorituksen ja 3 op:n laajuisen tentin arvosanojen mukaan. Luentosarja tulee tuolloin suorittaa ennen lakikirjatenttiä. Luentosarjan suorittaneet ilmoittautuvat tenttiin tunnisteella 20026T , koko tentin kerralla suorittavat tunnisteella 20026.

Osasuoritus korvaa oppimateriaalin ja kirjallisuuden osalta kohdan 3 (Ojanen, T.) kokonaisuudessaan sekä kohdan 1 (Hallberg, P. ym. (toim.)) osalta sivut 217-279, 413-457, 631-669 ja 886-905. Opiskelijoita pyydetään ilmoittamaan osasuoritus lakikirjatentissä erillisellä konseptipaperilla.

Arviointi:
Lakikirjatentti ja mahdollinen osasuoritus rekisteröidään erikseen ja arvostellaan asteikolla 0-5.

Vastuuhenkilö:
Professori Tuomas Ojanen

Keväällä 2020 järjestetään kaksi Moodle-kuulustelua niille opiskelijoille, jotka ovat valmistumassa ennen siirtymäajan päättymistä ja eivät ole pystyneet osallistumaan lukuvuosina 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020 järjestettyyn opetukseen. Ensisijainen suoritustapa on osallistuminen uuden opetuksen mukaiselle kurssille ON-J210 Valtiosääntöoikeus.

Kevään 2020 Moodle-kuulusteluissa ei voi korottaa aiemmin saatua arvosanaa.

Kuulusteluun ei ole mahdollista ilmoittautua, jos valtiosääntöoikeus on suoritettu aiemmin.

Kuulusteluun on mahdollista osallistua, jos opiskelija on suorittanut 20026A Valtiosääntöoikeuden luennot 2 op, mutta ei 20026T Valtiosääntöoikeuden kirjatentti 3 op. Ilmoita ilmoittautumisen lisätiedoissa, jos teet 3 op:n laajuisen suorituksen.