Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.1.2020 at 00:00 - 21.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 31.1.2020
16:00 - 20:00

Description

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat (LL1, HLL1)

Ensimmäisen opintovuoden tätä jaksoa edeltävät opintojaksot

Faktatiedon toistaminen ei ole oppimisen keskeinen tavoite, vaan opiskelussa tulisi keskittyä ymmärtämiseen. Jakson aikana opiskelijan tulee osata kuvata ja soveltaa pääperiaatteet yksinkertaisiin ongelmiin seuraavista kokonaisuuksista.

1. Genomin ylläpito ja muuttuminen

 • DNA ja kromatiinirakenne.
 • DNA:n kahdentumismekanismi (replikaatio), DNA polymeraasit, semikonservatiivisuus, replikaation säätely.
 • DNA:n mutaation syntymekanismit; mutageenit, spontaanimuutokset, sisarkromatidivaihdokset (rekombinaatio).
 • DNA:n korjausmekanismit; direct repair, nucleotide excision repair, base-excision repair.
 • Mitokondrion genomi, maternaalinen periytyminen, ylläpito ja ilmentyminen

2. Genomin luenta: DNA:sta valkuaisiin

 • Transkriptio, RNA polymeraasit, promoottorit ja transkriptiotekijät
 • RNA:n silmukointi; introni, eksoni, spliseosomi ja vaihtoehtoinen silmukointi
 • Translaatio (proteiinisynteesi) erilaiset RNA:t ja niiden toiminta. Ribosomi ja ribosomin proteiinit. Geneettinen koodi (universaalinen koodi, kodoni ja antikodoni)
 • Translaation jälkeiset proteiinimodifikaatiot ja proteiinien elinkaari
 • RNA interferenssi

3. Geenien säätely

 • Transkription eri säätelytasot prokaryooteissa ja eukaryooteissa
 • Transkriptiotekijät
 • Transkription säätelijät
 • Solumuisti
 • Ilmentymisen säätely ei-koodaavalla RNA:lla

4. Geneettinen leimautuminen ja luennan epigenettinen säätely

5. Soluviestintä ja erilaiset reseptorityypit

 • Tyrosiinikinaasireseptorit ja signaalireitit
 • G proteiini kytkentäiset reseptorit ja signaalireitit
 • Notch signalointi Hedgehog ja Wnt / β-kateniini signalointi ja merkitys kehityksessä
 • NF-kB signalointi
 • Yhteys sairauksiin ja esim. syövän syntyyn

6. Genomilääketiede: DNA:n ja RNA:n häiriintyneen toiminnan yhteys sairauksiin

 • Ymmärtää miten DNA metabolian virheet aiheuttavat sairauksia
 • Syöpäsolun syntymekanismi ja tunnusmerkit

7. Solun jakautumisen säätely, erilaistuminen ja solukuolema

 • Solusyklin säätely, sytokiinien ja mitogeenien vaikutus solun kasvuun, erilaistumiseen ja jakautumiseen
 • Apoptoosin mekanismit ja merkitys

8. Sikiön kehityksen perustapahtumat

 • Sukusolujen muodostuminen
 • Hedelmöittyminen, tsygootin muodostumisen pääpiirteet,
 • Alkiokerrosten muodostuminen ja merkitys, kaavoittuminen,
 • Neurulaatio ja organogeneesin yleiset periaatteet.

9. Kehitystä sääteleviä mekanismeja

 • Induktiivisia kudosvuorovaikutuksia
 • Sikiönkehityksen häiriöt ja niiden syyt
 • Teratogeenit

Huom. Elinten erilaistuminen (organogeneesi) kuvataan kunkin elinjärjestelmän yhteydessä, ei kuulu tämän jakson oppimistavoitteisiin.

L1/H1 joulu-tammikuu

Jakson tavoitteena on antaa ajanmukaiset tiedot alan kehityksestä sekä auttaa ymmärtämään kuinka molekyylitason prosessien häiriintyminen ilmenee erilaisina sairauksina ja/tai kehityshäiriönä.

Perehdytään soluviestintään ja solun elinkaareen: jakautuminen, erilaistuminen ja kuolema sekä näiden mekanismien häiriöt.

Jakson aikana käsitellään alkion varhaiskehitys hedelmöityksestä organogeneesin alkuun sekä neurulaatio. Perehdytään kudosten erilaistumiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Kurssin luennot ja materiaalit tulevat Moodleen ja DiKk:iin.

Jakson kirjat:

Molecular Biology of the cell, 6 ed. Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts and Walter. Garland Science 2014 (n. 400 s.)

Seuraavat kirjat ovat vaihtoehtoisia kehitysbiologian osuudessa:

Larsen´s Human Embryology, 4. tai 5. ed, Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Francis-West, Elsevier (n. 100 s.)

Human Embryology and Developmental Biology, 5th Edition, Carlson Bruce (n. 110 s)

Kehitysbiologia. Solusta yksilöksi. Sariola ym. Duodecim 2015

Aktiivinen osallistuminen pakolliseen opetukseen (PBL-istunnot) ja jakson kuulusteluiden hyväksyttävä suorittaminen.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista.

Opintojakso on suoritettu, kun pakollinen opetus on suoritettu ja jaksokuulustelu (välitentti ja jaksotentti) on suoritettu hyväksyttävästi.

Jaksokuulustelu 100 % (välitentti 30% ja jaksotentti 70% vaikutus arvosanaan)

Arvosteluasteikko: 0-5

Tässä tentissä voi tenttiä vain välitentin.

Luentoja/seminaareja 32 tuntia

PBL-istuntoja 22 tuntia

Dissektio 2 tuntia

Sikiöobduktiodemonstraatio (vapaaehtoinen) 1 tuntia

Kuulusteluja 5 tuntia

Omatoiminen opiskelu 152 tuntia

Yhteensä 213 tuntia

Osalla opiskelijoista on mahdollisuus osallistua opintojakson rinnalla järjestettävään valinnaisiin syventäviin opintoihin kuuluvaan Perimä ja kehitys -laboratoriotyöjaksoon (enintään 20 opiskelijaa).