Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2019 at 08:00 - 21.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Perustutkinto-opiskelijat

Geriatria:

Kirurgian ja sisätautien johdantojakso

Palliatiivinen lääketiede:

Kirurgian ja sisätautien johdantojakso

Geriatria:

Jakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan: osaa kuvata vanhojen potilaiden erityispiirteet osaa kuvata [KT1] geriatrian merkityksen ja mahdollisuudet vanhojen potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa, monisairastavuuden merkityksen osaa kuvata pitkäaikaissairaiden ja elämän loppuvaiheen hoidon merkityksen 8 yhteistyö palliatiivisen lääketieteen kanssa osaa kuvata elämänkaaren (life-course) merkityksen vanhojen potilaiden ongelmien taustalla ja toiminnallisen ikääntymisen (functional aging) edistämisen

Ydinainesanalyysia vastaavat tiedot geriatrian lokikirjassa:

https://gernet.s3.amazonaws.com/uploads/f8f00dc3882b4957ad5f66e4ad28d114...ääkärikoulutuksen%20lokikirja.pdf 4rikoulutuksen%20lokikirja.pdf

Palliatiivinen lääketiede:

Jakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan

Tietää palliatiivisen lääketieteen mahdollisuudet eri sairauksissa, etenkin etenevää, kuolemaan johtavaa sairautta sairastavien potilaiden hoidossa. Ymmärtää, että kaikki sairaudet eivät ole parannettavissa, eikä sairauden loppuvaiheessa useinkaan edes jarrutettavissa, mutta sairauden aiheuttamaa kärsimystä voidaan aina lievittää. Hän osaa tunnistaa kuolevan potilaan ja tehdä saattohoitopäätöksen. Hän osaa ottaa huomioon potilaan toiveet ja odotukset hoitopäätöksiä tehtäessä. Hän osaa toteuttaa perustason saattohoidon[ST2] Ymmärtää kärsimyksen moniulotteisuuden, sen fyysisen, psykososiaalisen ja eksistentiaalisen osa-alueen. Tunnistaa potilaan hyvinvointia huonontavat oireet ja osaa lievittää niitä. Kykenee huomioimaan potilaiden ja läheisten psykososiaaliset ja eksistentiaaliset tarpeet ja tarjoamaan tukea. Tunnistaa perusterveydenhuollon mahdollisuudet potilaan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa ja on tietoinen kuolevan potilaan hoitoketjusta.

Ydinainesanalyysi Moodle: https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=985780

L5

Geriatria:

Opintojaksolla käsitellään yleislääkärin näkökulmasta vanhan potilaan tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta.

fyysisen aktiivisuus ja ravitsemus vanhojen potilaiden tutkiminen akuutissa ja kroonisessa tilanteessa huomioiden heidän erityispiirteensä kuten haurastuminen, monisairastavuus, monilääkitys. gerastenia ja muut tavalliset geriatriset oireyhtymät, kognitiivinen heikentyminen (dementia), sekavuus ja toimintakyvyn lasku sekä niiden vaikutukset hoitoon ja potilaan ennusteeseen. kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi, merkitys vanhan potilaan hoidossa. lääkehoidon merkitys, hyödyt ja haitat; vanhan potilaan lääkelistan kriittinen arviointi geriatrisen hoidon mahdollisuudet ja rajankäynti palliatiiviseen hoitoon. hyvät vuorovaikutustaidot vanhan potilaan tutkimuksessa ja hoidossa. sosiaali -ja terveydenhuollon mahdollisuudet vanhan potilaan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa ja on tietoinen hoitoketjuista.

Palliatiivinen lääketiede:

Opintojaksolla käsillään yleislääkärin näkökulmasta parantumattomasti sairaan potilaan oireiden hoitoa ja psykososiaalista tukea sekä saattohoitoa. Hoitosuunnitelma: palliatiivinen ja saattohoito suunnitelma, hoitolinja, hoidonrajaus, saattohoitopäätös, hoitoketjut; oireiden arviointi ja hoito: yleisoireet, hengenahdistuksen ja muiden hengitystieoireiden hoito, kivunhoito, ruuansulatuskanavan oireiden hoito (pahoinvointi ja oksentelu, ummetus, suolitukoksen konservatiivinen hoito, askites); saattohoito ja kuolevan potilaan oireiden hoito; psykososiaalinen ja eksistentiaalinen tuki sekä vuorovaikutus kuolevan potilaan ja läheisten kanssa

Geriatria:

Tilvis R ym: Geriatria, Kustannus Oy Duodecim, 2010 (uusittu 2016)

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Rantanen T, ym. Gerontologia, Kustannus Oy Duodecim, 2013

Erkinjuntti T ym. Muistisairaudet, Kustannus Oy Duodecim, 2015

Muistisairaudet, Käypä hoito-suositus, 2016

Opintojaksoilla on käytössä Moodle

Palliatiivinen lääketiede:

Saarto T., Hänninen J, Vainio A, Antikainen R: Palliatiivinen hoito, Kustannus Oy Duodecim, 2016

Palliatiivinen hoito ja saattohoito, käypähoitosuositus 2018

Opintojaksolla on käytössä Moodle, opetusvideoita ja digitaalinen kurssikirjasto

Geriatria:

Ennen kurssia on suotavaa käydä läpi geriatrian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja ( www.gernet.fi), jotta saa yleiskäsityksen geriatrian kentästä. Opetus koostuu seminaareista ja viikon mittaisesta käytännön jaksosta ohjauksineen.

Palliatiivinen lääketiede:

Kurssin alussa on ennakkomateriaalia, johon on suositeltavaa tutustua etukäteen. Opetus on pääasiallisesti pienryhmäopetusta, jota täydennetään opetusta edeltävällä ennakkomateriaalilla (videot, oppimateriaali Moodlessa). Kurssin aikana osallistutaan opetukseen ja ryhmätehtäviin.

Geriatria ja palliatiivinen lääketiede

Arviointi hyväksytty/hylätty

Kurssin lopussa on yhteinen kirjallinen tentti. Lopputentissä molemmat erikoisalat (geriatria ja palliatiivinen lääketiede) tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Geriatria ja Palliatiivinen lääketiede:

Opetuskieli: suomi

Verkkotyövälineenä Moodle ja opetusvideot

Ilmoittautuminen on opetukseen osallistumise, suoritusmerkinnän ja HUS potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien saamisen sekä tunnusten voimassaolon edellytys. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Geriatria:

Vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö: professori Timo Strandberg, p. 040 6724533, timo.strandberg@helsinki.fi

Palliatiivinen lääketiede: Vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö: professori Tiina Saarto, p. 050 4270256, tiina.saarto@hus.fi

Opintoasiainkoordinaattori Tarja Vartiainen, ext-tarja.vartiainen@hus.fi, 050 428 7280

Järjestävä yksikkö: CLINICUM

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Geriatria:

Seminaarit 3 x 4 t:

Seminaarien aiheet:

 1. Yleistä geriatriasta, vanhojen potilaiden erityispiirteet
 2. Geriatrinen kokonaisvaltainen arvio
 3. Geriatriset oireyhtymät: gerastenia, muistisairaudet, delirium, kaatuilu
  jne
 4. Lääkityksen erityispiirteet
 5. Kuntoutus ja toimintakyky
 6. Pitkäaikaispotilaat ja elämän loppuvaiheen hoito (yhteistyö
  palliatiivisen lääketieteen kanssa)

Käytännön jakso (1 viikko: geriatrinen akuutti osasto, poliklinikka, kuntoutus) 40 t

Omatoiminen opiskelu 28 t

 1. Omatoiminen opiskelu, kliiniseen opetukseen valmistautuminen ( kirjallinen materiaali) 16 t
 2. Tenttiin valmistautuminen 12 t

Palautetilaisuus 1t

Yhteensä: 81 t

Palliatiivinen lääketiede:

Ryhmäopetukset (ennakkomateriaali Moodlessa, videot) 18,5t

 1. Kivunhoito
 2. Hengenahdistuksen ja muiden hengitystieoireiden hoito
 3. Mahasuolikanavan oireiden hoito
 4. Hoitosuunnitelma ja yleisoireet
 5. Saattohoito ja eksistentiaalinen kärsimys
 6. Psykososiaalinen tuki ja psyykkiset oireet, vuorovaikutus

Kontaktiopetus yhteensä (ennakkomateriaali Moodlessa, videot) 6 t

 1. Saattohoito, kuolevan potilaan oireiden hoito

Omatoiminen opiskelu 15,5 t

Omatoiminen opiskelu, ryhmäopetukseen ja kliiniseen opetukseen valmistautuminen (videoluennot ja kirjallinen materiaali) 7 t

Tenttiin valmistautuminen 8,5 t

Palautetilaisuus 0,5 t

Yhteensä: 40,5 t

375037 Geriatria ja Palliatiivinen lääketiede - opintojakso korvaa kokonaisuudessaan 30303 Geriatria - opintojakson 1.8.2017 alkaen.