Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
08:30 - 11:30

Description

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (LL2, HLL2)

L2 kevään opiskelijat suorittavat koko kurssiin.

H2 kevään opiskelijat osallistuvat ainoastaan luentoihin tämän kurssin alussa.

Patologian opinnot Tesaku-kurssilla. Opiskelijoiden suositellaan tekevän lähtötasotestin Moodlessa ennen kurssin aloitusta.

Patologia pyrkii selvittämään opiskelijoille tautien syyn, kehityksen, luonteen, kudos- ja solunäytteisiin perustuvan diagnostiikan periaatteet ja seuraukset. Patologiaan kuuluu yleispatologia ja elinpatologia. Tämän kurssin aikana käydään läpi keskeiset yleispatologian teemat ja elinpatologiaa. Patologian kurssi jatkuu syyslukukaudella L3 painottuen kliinisorientoituneeseen ja elinpatologiaan. Osa patologian opetuksesta integroidaan myöhempään klinikkaopetukseen.

YLEINEN PATOLOGIA:

Yleisen patologian opetus sisältää eri sairauksien perusilmiöitä. Yleinen patologia pyrkii selvittämään lääketieteellisiä peruskäsitteitä, sairauksien etiologiaa, patogeneesiä, patologista anatomiaa ja seurauksia painottaen solu- ja molekyylibiologisia perusmekanismeja ja ympäristöön ja perintötekijöihin liittyviä syytekijöitä. Yleisessä tuumoriopissa huomio keskittyy kasvainten etiologiaan, kehitykseen, biologisiin ominaisuuksiin, morfologiaan ja luokitteluun. Yleinen patologia muodostaa pohjan eri sairauksia koskeville tiedoille ja valmistaa näin opiskelijaa kliiniseen vaiheeseen.

ELINPATOLOGIA:

Elinpatologia selvittää elin- ja kudoskohdittain sairauksien kehitystä, luonnetta ja diagnostisia kudos- ja solumuutoksia ja miten nämä liittyvät etiologisiin tekijöihin, oireisiin, röntgen- ja laboratoriotutkimustuloksiin sekä anamneesiin ja statukseen. Samalla pyritään kliinisen patologian puitteissa antamaan perusteellinen ja omakohtainen käsitys patologian piiriin kuuluvista tutkimusmenetelmistä (kudos- ja solunäytteiden mikroskooppinen tulkinta, näytteiden molekyylitason analyysit, obduktiot).

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

- Patologian keskeiset käsitteet ja termit

- Ymmärtää patologian ja patofysiologian keskeisiä mekanismeja yleisimmissä taudeissa

- Tunnistaa keskeiset makroskooppiset ja mikroskooppiset elinmuutokset yleisimmissä taudeissa

- Tietää keskeisimmät patologian tutkimusmenetelmät, niiden käyttötarkoitukset ja niihin liittyvät rajoitukset

- Tehdä lähetteen patologisanatomiseen tutkimukseen sekä lääketieteelliseen ruumiinavaukseen

Ydinainesanalyysi julkaistaan Moodlessa.

Kevätlukukaudella 2020 opetukset järjestetään maalis-huhtikuussa. Lukujärjestys julkaistaan sähköisellä alustalla loppuvuodesta 2019.

Opetus annetaan luentoina, ryhmäopetuksena ja obduktio-opetuksena. Kurssi sisältää myös radiologian klinikan kanssa annettavaa integroitua amfi-opetusta.

- Luennot 30 t

- Obduktiot 2 x 2 t

- Ryhmäopetus 5 x 2 t

- Amfi 1 x 2 t

-

Hammaslääketieteen opiskelijat (H2) osallistuvat osaan luennoista ( 10 luentotuntia) ja obduktion TV-demonstraatioon (1 t).

Oppisisällöt:

Histologian ja sytologian merkitys

Kudosvauriot ja paraneminen

Hemodynamiikka

Syöpäbiologia

Ateroskleroosi ja vaskuliitit

Vanheneminen

Tulehdustaudit

Ympäristö- ja elintapataudit

Sydän- ja verisuonitaudit

Keuhkosairaudet

Ruoansulatuskanava

Lymfoomat ja leukemiat

Hermosto ja lihaksisto

Urologiset taudit

Endokrinologiset taudit

Gynekologiset taudit

Rintarauhasen patologia

Tukikudoksen taudit

Lastentautien patologia

Ihotautipatologia

Pään ja kaulan patologia

Oppimateriaalia julkaistaan Moodlessa.

Kurssikirjana: Robbins Basic Pathology 10 th ed. (s. 31 – 119, s. 145 – 162, s. 168 – 173, s. 182 – 241, s. 334 – 337, s. 361 – 439, s. 495 – 712, s. 749 - 833

Lisälukemistona: Patologia (Duodecim) 2012 tai uudempi (soveltuvin osin). Kumar, Abbas, Fausto, Aster: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th ed. 2015 tai uudempi (soveltuvin osin).

Luennot, pakollinen obduktio- ja ryhmäopetus

Lähtötasotesti (verkkotenttinä Moodlessa) ennen kurssin aloitusta. Testin läpäisy ei vaikuta kurssille osallistumiseen.

Patologia 1 tentti, jonka vaikutus on 40 % patologian loppuarvosanaan

Kurssilla opetettuja asioita tullaan kysymään myös Patologia 2:n kirjallisessa tentissä (jonka painoarvo loppuarvosanassa on 60 %) syyslukukaudella 2020.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista

L2 osalta arvosteluasteikko: 0-5

H2 osalta tenttiminen/arvostelu -Suu- ja leukasairauksien yksikön opettajien suunnitelman mukaan (katso HLL-koulutusohjelman opinto-opas ”H2 Yleispatologia”).

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum, patologian osasto

Kliininen opettaja Mikko Mäyränpää, puh. 050-4271911, mikko.mayranpaa(at)helsinki.fi

Kliininen opettaja Liisa Myllykangas, puh. 050-4271913, liisa.myllykangas(at)helsinki.fi

Kliininen opettaja Helena Leijon (svenska studielinjen), tel. 050-4271917, helena.leijon(at)hus.fi

Luennot suomeksi, mahdollisesti osin ruotsiksi. Ryhmäopetusta myös ruotsiksi (svenska studielinjen).

Kurssimateriaalit julkaistaan Moodlessa.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava vähintään 10 vrk ennen tenttiä. Ilmoittautuminen on osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Vastuuhenkilö Mikko Mäyränpää

Opetus annetaan luentoina, ryhmäopetuksena ja obduktio-opetuksena. Kurssi sisältää myös radiologian klinikan kanssa annettavaa integroitua amfi-opetusta.

Luennot noin 30 t

Obduktiot 4 t

Ryhmäopetus 10 t

Amfi 2 t

Tentti 3 t

Omatoiminen opiskelu 44 t

Yhteensä: 90 t

Hammaslääketieteen opiskelijat (H2) osallistuvat vain osaan luennoista ja obduktion TV-demonstraatioon (1 t)

Korvaa kokonaan aiemman jakson 30470 Johdanto patologiaan kurssin (3 op), korvaa osittain aiemman jakson 30400 Patologia (6.3 op) ja korvaa osittain jakson 375006 Patologian perusteet 1 (4.5 op)

Patologian opetusta annetaan integroituna L1/H1 opintojaksolla 375001 Terve ja sairas kudos (patologian osuus 1op) sekä kliinisillä kursseilla elinpatologian opetuksina ja KPK-opetuksina.