Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.4.2020 at 00:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 15.5.2020
16:00 - 20:00

Description

Lääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (LL2)

Vain lääketieteen opiskelijat suorittavat tämän opintojakson 375057 L2 Lääke- ja säteilyturvallisuus (L2 Safety), jonka laajuus on 2 op.

Hammaslääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (HLL2) suorittavat vastaavan opintojakson, mutta sillä on eri tunniste, nimi ja laajuus: DENT-202 H2 Lääke- ja säteilyturvallisuus ja mikrobilääkkeet (H2 Safety), laajuus 3.0 op.

Lääketieteen ja hammalääketieteen opiskelijat suorittavat nämä kurssit osittain yhdessä, mutta hammaslääketieteen opiskelijoiden opintojakso on 1.0 op laajempi, koska siihen sisältyy myös mikrobilääkeosio. Tarkempi kuvaus on hammaslääketieteen toisen opintovuoden opinto-oppaassa.

Ensimmäisen ja toisen opintovuoden tätä jaksoa edeltävät opinnot

Tavoitteena on että opiskelija perehtyy lääketurvallisuuden ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeisiin aiheisiin.

Opiskelijat oppivat jaksolla toksikologian perusteet ja myrkytysten hoitoperiaatteita. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää lääkeaineiden yhteisvaikutusten mekanismit ja tietää kliinisesti tärkeimmät yhteisvaikutukset. Opiskelijat perehtyvät myös muihin lääketurvallisuuden kannalta tärkeisiin aiheisiin.

Jakson aikana opiskelija perehtyy syöpälääkkeisiin, niin että hän ymmärtää eri syöpälääkeryhmien vaikutusmekanismien ja haittavaikutusten perusteet, sekä tietää käytön ja farmakokinetiikan perusteet.

Opiskelijat perehtyvät säteilyfysiikkaan säteilyturvallisuuden kannalta sekä radioaktiivisten merkkiaineiden lääketieteellisen käytön perusteisiin.

Ydinainesanalyysi julkaistaan Moodlessa.

L2 kevät. Lukujärjestys julkaistaan jakson Moodle-sivuilla ennen jakson alkua.

1. Toksikologian perusteet, myrkytykset: lääkeaineiden toksisuus ja sen tutkiminen, yleisimmät myrkytykset ja niiden hoito (luentoja 2 t)

2. Lääketurvallisuus: yhteisvaikutukset, farmakogenetiikka, erityisryhmien lääkehoito (raskaana olevat ja imettävät, vanhukset), lääkkeet ja liikenne, luontaistuotteet koululääketieteen näkökulmasta, lääkeaineiden turvallisuuden seuranta (luentoja 6 t)

3. Syöpälääkeryhmien vaikutusmekanismien perusteet ja haittavaikutukset: solusalpaajat, hormonihoidot ja biologiset täsmälääkkeet (luento 2 t)

Kohtien 1.-3. pienryhmäopetus (2 t)

4. Säteilyfysiikan ja radioaktiivisten merkkiaineiden lääketieteellisen käytön perusteet (luentoja 7 t, pienryhmäopetus 2 t)

Farmakologia

Koulu ja Mervaala: Farmakologia ja toksikologia, Medicina Oy, 10. painos, 2018

tai

Ruskoaho, Hakkola, Huupponen, Kantele, Korpi, Moilanen, Piepponen, Savontaus, Tenhunen & Vähäkangas: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Kustannus Oy Duodecim, 5. painos, 2019

tai

Ritter, Flower, Henderson Loke, MacEvan & Rang: Rang & Dales Pharmacology, 9. painos, Elsevier, 2019

Säteilyfysiikka

Säteily ja sen havaitseminen, Tarja K. Ikäheimonen (toim). Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja. STUK, 2002

Säteilyn terveysvaikutukset, Wendla Paile (toim). Säteily- ja ydinturvallisuus –kirjasarja. STUK, 2002

Säteilyn käyttö, Olavi Pukkila (toim), Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja. STUK, 2004

Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa-opas hoitaville lääkäreille. STUK opastaa/maaliskuu 2015.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126288/STUK-opastaa-oikeut...

Syövän radionuklidihoidot-mitä uutta? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim, 2012: 128; 2209-2216.

Soveltuvin osin:

Radiologia, Seppo Soimakallio ym (toim), Sanoma Pro Oy, 2012

Kliinisen fysiologian perusteet, Sovijärvi A, ym. (toim.), Kustannus Oy Duodecim, 2014

Jaksokirjan materiaali (mm. tarkemmat tavoitteet, pienryhmäopetuksen tapaukset, itseopiskelutehtävät, luennot) Moodlessa.

Luentokurssi jossa pakollisia pienryhmäopetuksia, itseopiskelutehtäviä sekä lopuksi kirjallinen kuulustelu. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetuksiin sekä kirjallisen kuulustelun hyväksyttävä suorittaminen.

Luennot ja pienryhmäopetukset pidetään keväällä 2020. Tarkemmat tiedot jaksosta tulevat Moodleen ennen jakson alkua.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista.

Opintojakso on suoritettu, kun pakollinen opetus suoritettu ja jaksokuulustelu on suoritettu hyväksyttävästi.

Jaksokuulustelu 100 %

Arvosteluasteikko: 0-5

Farmakologia:

Yliopistonlehtori Anni-Maija Linden, farmakologian osasto, puh. 050-4482190, anni-maija.linden(at)helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

Säteilyfysiikka:

Vastuuprofessori, osastonylilääkäri Päivi Piirilä, kliininen fysiologia ja isotoopit

Oppiainevastaava, sairaalafyysikko Eero Hippeläinen, HUS-kuvantaminen, kliininen fysiologia ja isotoopit, puh 050-4279109, eero.hippelainen(at)hus.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Clinicum

Luennot pidetään suomeksi. Ryhmäopetukset pidetään suomeksi ja ruotsiksi. Jaksolle tulee oma sivu materiaaleineen Moodleen. Luentomateriaalit tallennetaan Terkkon digitaaliseen kurssikirjastoon.

Opintojaksoon on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Opintojaksolla sovelletaan aktivoivia opetusmenetelmiä mm. ongelmalähtöinen oppiminen-menetelmää (engl. Problem based learning, PBL). Opiskelijat määrittelevät oppimistavoitteet PBL-avausistunnossa, siirtyvät sitten itseopiskeluun hankkiakseen tarvittavat lisätiedot ja purkuistunnossa tekevät yhteenvedon oppimistaan asioista. Itseopiskelua tukemaan opiskelijoille pidetään tärkeimmistä aiheista selventäviä luentoja, jaetaan lisämateriaalia (DiKK, Moodle), internet-linkkejä sekä erityisiä kohdennettuja itseopiskelutehtäviä. Itseopiskelua ja -arviointia tuetaan pikatestein.

Luennot 18 t

PBL-istunnot/pienryhmäopetukset 5 t

Kuulustelu 2 t

Opetus yhteensä 24 t

Omatoiminen opiskelu 40 t

Kaikki yht. 64 t

Farmakologia 1.0 op, säteilyfysiikka 1.0 op

Korvaa osittain lääketieteen koulutusohjelman aiemman L2/H2-jakson 30260 Ympäristö, elimistön suojaus ja puolustus (4.2 op).