Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat (pakollinen).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut muutamiin kielitieteessä ja filologisessa tutkimuksessa käytettyihin metodeihin ja niiden bibliografiaan sekä osaa soveltaa metodeja omaan pro gradu -tutkielmaansa.

Syventävät opinnot.

a) (metodikurssi) Laitoksen tutkijat esittelevät omaa tutkimustaan ja siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä;

b) (kirjatentti) Tutustuminen kielitieteen ja filologian koulukuntiin ja metodeihin.

a) Aktiivinen osallistuminen Nykykielten laitoksen järjestämälle metodikurssille, jonka aikana tehdään viidestä luennosta luentopäiväkirja;

b) kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

A. Sobrero, Introduzione all’italiano contemporaneo. Le Strutture, Roma-Bari, Laterza, 1993 (tai myöh.), luvut 1-2, 5-9.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Enrico Garavelli