Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

CKT111 Kääntäjän kompetenssit, CKT113 Käännöstieteen perusteet

3 op: Kurssin jälkeen opiskelijat tuntevat historiantutkimuksen ja käännöshistorian metodeja. Heillä on yleiskuva kääntämisen ja tulkkauksen roolista eri kansojen ja kielten historiassa.

5 op: Sama kuin 3 op. Lisäksi opiskelijat ovat perehtyneet johonkin kääntämisen ja tulkkauksen historian aihepiiriin (aikakausi, tietyn maantieteellisen alueen kääntämisen historia, tietty kääntäjien tai tulkkien ammatti- tai koulukunta tms.)

8 op: Sama kuin 3 op. Lisäksi opiskelijat ovat oppineet soveltamaan historiantutkimuksen metodeja itsenäiseen käännöstutkimukseen.

Historiantutkimuksen peruskäsitteet.

Kääntämisen ja tulkkauksen historian tutkimusmetodit.

Luentokurssi (14-28 t) ja lopputyö (3 op) sekä esitelmä (5 op) tai toimiminen tutkimusassistenttina (8 op).

Vaihtoehtona kirjatentti (3-5 op). Opintojakson voi suorittaa myös kirjoittamalla esseen vastuuopettajan ohjeiden mukaisesti. Esseesuorituksesta sopimiseksi opiskelijan on otettava yhteyttä vastuuopettajaan sähköpostitse.

Tenttikirjallisuus:

3 op: sivut 131-231 Translation Studies -lehden numerosta 5: 2 (Rethinking Methods in Translation History, toim. Carol O'Sullivan, 2012)

sekä

H. K. Riikonen et al. (toim.) Suomennoskirjallisuuden historia I, sivut 12−21 ja 92−139

tai

U.Kovalan artikkelit Kustannustoimen kehitys 1800-luvulla suomennetun tietokirjallisuuden näkökulmasta ja Tietokirjallisuuden suomentajakunta 1800-luvulla, teoksessa O.Paloposki & H.K.Riikonen (toim.), Suomennetun tietokirjallisuuden historia, sivut 40-56.

5 op: edellisten lisäksi Anthony Pym, Method in Translation History (1998).Lisäopintopisteet: Kirjallisuudesta sovitaan erikseen tarkastajan kanssa.

0-5