Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopintojen opintojaksot Fonologia ja morfologia, Syntaksi ja Semantiikka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tekstin- ja keskusteluntutkimuksen peruskäsitteet ja osaa hahmottaa kieltä kirjoitetun tai puhutun kielenkäyttökokonaisuuden osana, toisaalta osana tekstin tai keskustelun muotoutumisen prosessia, toisaalta osana valmista kielenkäyttökokonaisuutta.

Suomen kielen opintojen 1. vuosi.

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa kielenkäytön tekstilajit sekä (puhuttujen ja kirjoitettujen) tekstilajien yhtäläisyydet ja erot, (puhuttujen ja kirjoitettujen) tekstien skemaattinen (makro)rakenne, teeman- ja informaationkulku tekstissä, (lauseen ja lauseyhdistelmän rajan yli menevät) kieliopilliset sidokset ja leksikaaliset suhteet, vuorovaikutuksen jäsentyminen (keskustelun perusyksiköt, vuorottelu-, sekvenssi-, preferenssi- ja korjausjäsennys).

Luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

Alho & Kauppinen: Käyttökielioppi, s. 174-194; Tiittula, L.: Puhuva kieli, s. 9-52; Tainio, L. (toim.): Keskusteluanalyysin perusteet: s. 13-17, s. 32-55, s. 75-92, s. 93-110 ja s. 177-203; Kalliokoski, J.: Tekstilajin taju. - Herlin ym. (toim.) Äidinkielen merkitykset, s. 147-159; Kalliokoski, J.: Teksti ja ideologia (Kieli 9), s. 8-92; Labov, W.: The transformation of experience in narrative. - Teoksessa Jaworski & Coupland (toim.) The discourse reader, s. 221-235; Mäntynen, A., S. Shore & A. Solin (toim.): Genre - tekstilaji, s. 9-71. Hakulinen. A. & F. Karlsson: Nykysuomen lauseoppia, s. 296-330; Iso suomen kielioppi s. 1303-1345; Sajavaara, K. & Piirainen-Marsh A. (toim.): Kieli, diskurssi & yhteisö, s. 133-214.

Opiskelija suorittaa kaikki kirjat kerralla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Markku Haakana (sl 2018), Johanna Komppa (kl 2019)