Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 18.9.2019
16:15 - 17:45
Wed 2.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 16.10.2019
16:15 - 17:45
Wed 6.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 20.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 4.12.2019
16:15 - 17:45

Description

Valinnainen pääaineopiskelijoille sekä sivuaineopiskelijoille, jotka suorittavat syventävien opintojen kokonaisuuden.

Suurin osa ruotsin kääntämisen aineopinnoista ja vastaava aineopintojakso NPK221.

Opiskelija on kurssin suoritettuaan syventänyt ammattikääntämisen valmiuksiaan, hänellä on kokonaisnäkemys käännösprosessista ja ammattieettisistä valinnoista ja hän on kehittänyt identiteettiään professionaalisena kielenkäyttäjänä ja kääntäjänä ja monikielisen viestinnän asiantuntijana.

Ensimmäinen opiskeluvuosi, periodit I-IV.

Kurssilla käännetään eri aihepiirejä edustavia vaativia asiatekstejä ruotsista suomeen ja keskustellaan opiskelijakäännöksistä ja muista teksteistä ja analysoidaan niitä. Portfoliotyöskentelyssään opiskelija osoittaa, miten hän näkee tehtävänsä ja perustelee valintojaan ja ratkaisujaan relevantin kieli- ja käännösteoreettisen kirjallisuuden avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään kohdekieleen suomeen, sen oikeakielisyyteen ja kielen- ja tekstinhuoltoon.

Osallistuminen kurssiin.

Valituin osin:

M. Snell-Hornby, The turns of Translation Studies (205 s.).

Tarkat ohjeet kirjallisuudesta annetaan kurssilla.

Arvioinnin pohjana ovat opiskelijan kurssinaikainen aktiivisuus, käännösharjoitukset ja analyysit (portfoliotyöskentely), jotka perustuvat itsenäiseen kurssikirjallisuuteen perehtymiseen, sekä ruotsi - suomi-käännöskoe, joka on voimassa 3 vuotta.

Opintojaksoista NPK311-NPK312 on suoritettava vähintään toinen.

Ritva Hartama-Heinonen