Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on suunnattu sekä pää- että sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot latvialaisesta kirjallisuudesta varhaisajoista nykypäivään. Opiskelija tuntee merkittävimmät latvialaiset kirjailijat ja heidän pääteoksensa. Opiskelija tutustuu valittuihin teksteihin alkukielellä tai suomenkielisen käännöksen kautta.

Opiskelija pystyy kirjoittamaan esseitä hahmottaen kirjallisuuden pidempiä ajanjaksoja ja osaa yhdistää teoksia ja kirjailijoita sekä tunnistaa tekstejä.

Liettuan perusopinnot suorittaneet opiskelijat suorittavat opintojakson perusopinnoissa. Pääaineopiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet liettuan perusopintoja, opintojakso on aineopinnoissa valinnainen.

Opintojakso käsittelee kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset kautta historian ja esittelee merkittävimmät latvialaiset kirjailijat ja heidän teoksensa.

Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu tai kirjatentti.

Kirjatentti:
Kurssin kuulustelijan kanssa sovittavat kohdat teoksesta Latviešu literatūras vēsture, 1-3 Rīga, 1998, 1999, 2001 (noin 300 sivua).

Luentokurssi:
Opettajan antama materiaali. Oheismateriaaliksi suositellaan Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga, 1992 (2004), Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania, Vilnius, 2009, Mela, Marjo ja Vabe, Lembit (toim.): Latvian historiaa ja kulttuuria, Rozentāls-seura, 2005.

Luentokurssi:
Ylin arvosana edellyttää kahta sisällöltään ja tyyliltään tasokasta esseetä, joissa hahmottuvat kirjallisuuden pidemmät ajanjaksot.

Dos. Balode.