Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Opiskelija perehtyy tutkimukseen, jonka kohteena on suomen kielen oppiminen, opetus ja käyttö toisena kielenä, sekä alan keskeisiin käsitteisiin.

Suomen kielen opintojen 1. tai 2. vuosi.

Tarkasteltavina ovat muun muassa erilaiset näkökulmat suomen kielen oppimiseen toisena ja vieraana kielenä, kielenoppimisen tutkimukseen, kielitaidon käsite sekä kaksi- ja monikielisyys niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta.

Kurssi tai kirjatentti

Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

White 2003 [1993]: Suomen kielioppia ulkomaalaisille, s. 14–35, 152–168. Korhonen, S. 2012: Oppijoiden suomi. Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit. PDF: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38580/oppijoid.pdf?sequ... , s. 58 – 150. Suni, M. 2008: Toista kieltä vuorovaikutuksessa, s. 29–36. PDF: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18556/9789513932091.pdf?sequence=1. Kalliokoski, J., L. Kotilainen & P. Pahta (toim.) 2009: Kielet kohtaavat, s. 7–49, s. 161–190, s. 309–330; Halonen, M. 2009: Puhutun kielen variantit resurssina. Virittäjä 2009 s. 329–355. PDF: http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4201/3918; Kurhila, S. 2006: Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat Kelan toimistossa. Teoksessa Sorjonen & Raevaara (toim.): Arjen asiointia, s. 285–312; Kokkonen, M. 2009: Työelämän kielitaito ja ääntäminen - työnantajien havaintoja. Teoksessa Kalliokoski, J. ym. (toim.): Puheen ja kirjoituksen moninaisuus, s. 97–117. PDF: http://www.doria.fi/handle/10024/7298/search?query=%22%2Fse%2Fa%2F0781-0318%2F2009%22&page=1; Latomaa, S. ym. 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa Martikainen ym. (toim.), Muuttajat, s. 163–183.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.