Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat. Opintojakso on vaihtoehtoinen muille erikoisalojen (Ssu221-Ssu226) opintojaksoille.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopinnot sekä aineopintojen Diskurssi-opintojakso.

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tarkastella kielen luonnetta erityisesti vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Suomen kielen opintojen 2. - 3. vuosi.

Keskeinen opiskeltava tutkimusmenetelmä on keskustelunanalyysi; huomio kohdistuu ennen muuta arkikeskusteluun ja sen kielellisiin piirteisiin.

Kirjatentti. Pääaineopiskelijoiden on myös mahdollista suorittaa tämä opintojakso litterointikurssin ja suppeamman kirjatentin yhdistelmällä tai vastuuhenkilön kanssa sovittavalla menetelmäkurssilla.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Valitse joko paketti 1 tai 2 kokonaan:

1) Tainio (toim.) 1997: Keskustelunanalyysin perusteet. Vastapaino, Tampere. Schegloff, Emanuel 2007: Sequence organization in interaction. Cambridge University Press, Cambridge.

2) Markku Haakana, Minna Laakso Jan Lindström (toim.) 2009: Talk in interaction. Comparative dimensions. SKS, Helsinki. Haakana, Markku 2011: Mitä ja muut avoimet korjausaloitteet. – Virittäjä 1/2011, s. 36–67. Sorjonen, Marja-Leena 2001: Simple answers to polar questions: the case of Finnish. – Elizabeth Couper-Kuhlen & Margret Selting, (toim.): Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: Benjamins, s. 405-431. Laury, Ritva & Seppänen, Eeva-Leena 2008: Clause combining, interaction, evidentiality, participation structure, and the conjunction-particle continuum: the Finnish että. – Ritva Laury (toim.), Crossliguistic studies of clause combining. John Benjamins, s. 153-178.

Sivuaineopiskelijat suorittavat lisäksi (1 op):

Iso suomen kielioppi, jaksot Lausuma ja vuoro (s. 955−999 = §1003−1051) sekä Vieruspari ja sekvenssi (s. 1143−1167 = § 1197−1220).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.