Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kandiohjelman opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijat. Suomen kielen sekä Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin vaaditaan opinto-oikeus.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Opiskelija perehtyy kielentutkimuksen eri osaalueisiin, lähtökohtiin ja ongelmanasetteluun. Opiskelija osaa keskustella kielen luonteesta ja kielitieteestä tutkimusalana ja tuntee pääpiirteissään kielentutkimuksen metodologiaa ja historiaa. Opiskelija harjaantuu vertailemaan suomen kielen rakenteita muihin maailman kieliin sekä oppii näkemään suomen kielen tutkimuksen teoreettismetodisen kentän suhteessa muuhun Suomessa ja maailmalla harjoitettuun kielentutkimukseen.

Opintojen 1. vuosi. Opintojakso järjestetään joka vuosi joko kurssina tai kirjatenttinä.

Kurssilla on tarkasteltavana yhtäältä kielen olemus ja toisaalta sen tieteellinen tutkimus. Kurssilla käsitellään erilaisia maailmassa puhuttuja kieliä ja sitä, miten niitä voidaan luonnehtia ja luokitella. Suomen kielen peruskursseilla tutuksi tulleita fonologisia, morfologisia, syntaktisia ja semanttisia ilmiöitä tarkastellaan nyt ennen kaikea kielitypologisesta, maailman kieliä vertailevasta näkökulmasta: Millaiset seikat erottavat ja toisaalta yhdistävät eri kieliä? Mikä on maailman kielissä tavallista, mikä puolestaan harvinaista? Kurssilla tutustutaan myös kielitieteeseen tutkimusalana ja pohditaan kielitieteen eri osaalueita, lähtökohtia ja ongelmanasettelua. Kielitieteen historian tarkastelu syventää ymmärrystä fennistiikan nykyisistä tutkimussuuntauksista, joita käsitellään myös omilla luennoillaan.

Kurssi tai kirjatentti

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijat. Suomen kielen sekä Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin vaaditaan opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto:

Anhava, Jaakko 1999: Maailman kielet ja kielikunnat. S. 9–31 ja 201–241.
Ojutkangas, Krista & Meri Larjavaara & Matti Miestamo & Jussi Ylikoski 2009: Johdatus kielitieteeseen. WSOY.

Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kotitehtävä, lopputentti sekä aktiivinen
osallistuminen. Yleinen arviointiasteikko 0-5.