Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Messages

Hanna Lappalainen's picture

Hanna Lappalainen

Published, 8.6.2020 at 10:27

Tentti järjestetään ajastettuna Moodle-tenttinä kyseisenä tenttipäivänä klo 10.00-13.00.

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Opintojakson voivat suorittaa vain suomen kielen sekä Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat. Suomen kielen sekä Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin vaaditaan opinto-oikeus.

Opiskelija ymmärtää puhutun kielen varioivan alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti, ja hän tuntee keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Hän hallitsee dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet.

Suomen kielen opintojen 1. vuosi. Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat suorittavat opintojakson osana aineopintoja.

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen alueelliseen ja sosiaaliseen vaihteluun, kuten vanhoihin aluemurteisiin, nykypuhekielen ilmiöihin sekä tilanteiseen vaihteluun niin yhteisöllisenä kuin yksilön kielen ilmiönä. Jaksossa tutustutaan fennistisen dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiseen kirjallisuuteen ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nyky-Suomen monikielisyyttä.

Kurssi tai kirjatentti

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto: Kurki, T. ym. 2011: Ensi havaintoja Satakuntalaisuus puheessa -hankkeesta. – Sananjalka 53 s. 84–108; Lappalainen, H. ym. (toim.) 2010: Kielellä on merkitystä s. 9­–21, 279–368, 417–439; Lappalainen, H. & Vaattovaara, J. 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. – Virittäjä 109 s. 98–110; Lehikoinen, L. 1995 (tai uudempi): Suomea ennen ja nyt s. 90–176; Lehtonen. H. 2008: Maahanmuuttajataustaisten koululaisten monet kielet. – S. Routarinne & T. Uusi-Hallila (toim.), Nuoret kielikuvassa s. 103–124; Mantila, H. 2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–346; Nuolijärvi, P. 2005: Suomen kielet ja kielelliset oikeudet. – M. Johansson & R. Pyykkö (toim.), Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä s. 283–299; Nuolijärvi, P. & Sorjonen, M.-L. 2005: Miten kuvata muutosta s. 9–22, 128–136; Palander, M. 2007: Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. – Virittäjä 111 s. 24–53; Paunonen, H. 2005a: Helsinkiläisiä puhujaprofiileja. ­ – Virittäjä 109 s. 162–200; Paunonen, H. 2005b: Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvaajana. – Kieli 16 s. 7–51; Paunonen, H. 2006: Lounaismurteiden asema suomen murteiden ryhmityksessä. – T. Nordlund ym. (toim.), Kohtauspaikkana kieli s. 249–268

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Syyslukukaudella Heini Lehtonen ja kevätlukukaudella Hanna Lappalainen