Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.10.2015 at 08:00 - 29.10.2015 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 30.10.2015
12:15 - 13:45
Fri 6.11.2015
12:15 - 13:45
Fri 13.11.2015
12:15 - 13:45
Fri 20.11.2015
12:15 - 13:45
Fri 27.11.2015
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa arvioida maaperäarkeologisten menetelmien soveltuvuutta erilaisiin kenttätutkimustapauksiin, suorittaa itsenäisesti erilaisia analyyseja ja tulkita tuloksia arkeologisen tiedon näkökulmasta.

Luennot pidetään klo 12-15-13.45. Tämän jälkeen on laboratorioharjoitukset klo 14.15-15.45. Opetuskerran pituus on siis aina 4 oppituntia.

Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin maaperäarkeologian laboratoriomenetelmiin, niiden perusteisiin, arkeologisiin sovelluksiin, käytännön analyysityöskentelyyn sekä tulosten arkeologiseen tulkintaan. Menetelmät, joihin kurssilla tutustutaan ovat raekokoanalyysi, pH-analyysi, fosfaattianalyysi, hehkutushäviö ja magneettinen suskeptibiliteetti. Kurssiin kuuluu pareittain tai pienryhmissä tapahtuvaa laboratoriotyöskentelyä, josta kirjoitetaan ryhmätyönä raportti.

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences (5 op). Luentokurssiin mahdollisesti liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan / harjoitusten hyväksyttyä suorittamista.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Luennot (10 h) + laboratoriotyöt (30 h) + raportti (n. 5 sivua)

Professori