Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Käännöstieteen perusteet

Opiskelija

  • tunnistaa kulttuurisia elementtejä ja piirteitä, jotka vaikuttavat käännös- ja tulkkausviestintään
  • osaa ratkaista erilaisia kulttuurieroista johtuvia viestinnän ongelmia ja perustella ratkaisunsa

Periodit III ja IV

Kielen ja kulttuurin suhde; kielen ja viestinnän eri tasojen kulttuurisidonnaisuuksia (mm. reaaliat, alluusiot, murre, ei-verbaalinen viestintä) ja niiden vaikutus käännös- ja tulkkausviestintään; käännösongelmien ratkaisumahdollisuudet ja käännösstrategiat.

Luennot ja niihin liittyvät tehtävät tai kirjatentti. Opintojakson voi suorittaa myös kirjoittamalla esseen vastuuopettajan ohjeiden mukaisesti. Esseesuorituksesta sopimiseksi opiskelijan on otettava yhteyttä vastuuopettajaan sähköpostitse.

Luentoihin liittyvä oheismateriaali.

Kirjatentti: D. Katan: Translating cultures (3 op) ja

R. Leppihalme, Culture bumps (molemmat yht. 5 op)

0-5