Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat, valinnainen

Perusopinnot, venäjää vieraana kielenä opiskelevien tapauksessa aineopinnoista mielellään myös Venäjän kielioppi II (VVE231), venäjää äidinkielenä opiskelevien tapauksessa aineopinnoista mielellään myös Venäjän syntaksi I (VVR234:1) ja Venäjän syntaksi II (VVR234:2)

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan venäjän kielen opetuksen didaktiikan historiaa ja keskeisiä nykysuuntauksia sekä oppia laatimaan luovasti harjoitustehtäviä eri tarkoituksia varten.

Venäjää äidinkielenä opiskelevat: kandidaatinopintojen 2. tai 3. vuosi

Venäjää vieraana kielenä opiskelevat: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Opintojakso perehdyttää sekä teoreettiselta että käytännön kannalta venäjän kielen didaktiikkaan linkittämällä se yleiseen kielenopetuksen metodiikkaan. Samalla tutustutaan venäjän kielen näkökulmasta eurooppalaiseen kielitaidon määrittelyn viitekehykseen ja kielitaidon testaamiseen. Pyritään määrittelemään käsitteet "kielitaito" ja "kommunikatiivinen kompetenssi". Tutustutaan alan lehtiin.

Joko a) opiskelijoiden aktiiviseen osallistumiseen perustuva luentokurssi tai b) vastuuhenkilön kanssa sovittavaan kirjallisuuteen perehtyminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Kirjallisuus voidaan suorittaa joko tiedekuntatentissä tai esseevastauksina. Kumpaankin suoritukseen liittyy pakollinen palautekeskustelu tentaattorin kanssa.

Kurssilla jaettava luentomoniste. Taustakirjallisuutena on mm. Akišina, O.E. Kagan. L.V: Moskovkin, A.N. Ščukin (sost.). Hrestomatija po metodike prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva 2010; È.G. Azimov. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva, 2004. È.G. Azimov, A.N. Ščukin. Slovar’ metodičeskih terminov. SPb, 1999; V.N. Vagner. Metodika prepodavanija russkogo jazyka. Moskva: 2001.

Huom! Opintojakson suorittaminen 4–5 opintopisteen laajuisena edellyttää, että opiskelija sopii vastuuhenkilön kanssa tarvittavista lisäsuorituksista (esim. tenttikirjallisuudesta tai esseistä).

Ekaterina Protassova