Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen erikoistumislinjan valinneille opiskelijoille

Aineopinnot.

Syventää tutkimusaiheeseen liittyvää teoreettista viitekehystä ja saada varmuutta itsenäiseen työskentelyyn tutkielman parissa.

Jakso suoritetaan syventävien opintojen alkuvaiheessa.

Ks. oppimateriaali.

Essee, seminaarityö tai kirjatentti.

Pro gradu -tutkielman aihepiiriin liittyvä teoreettinen ja metodologinen kirjallisuus.

Arvosana 0-5 määräytyy loppukuulustelun perusteella.

Antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistonlehtori.