Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Johdatus etnomusikologiaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kulttuurisen musiikintutkimuksen ja etnomusikologian yhtymäkohdat ja erot, hänellä on käsitys metodologian roolista tutkimuksen teossa ja hän on tutustunut tapoihin tutkia kulttuurianalyyttisesti eri musiikinlajeja ja musiikkikulttuurisia ilmiöitä.

Etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen historia ja nykypäivä; teoria, metodologia ja menetelmät musiikintutkimuksessa; kulttuurianalyyttiset ja –kriittiset otteet ja menetelmät musiikintutkimuksessa.

Seminaari harjoitustöineen, kirjallisuustentti (valitaan 750-800 sivua) tai essee, josta sovittava tentaattorin kanssa.

J. Post (toim.), Ethnomusicology, A Reader; M. Clayton - T. Herbert - R. Middleton (toim.), The Cultural Study of Music; Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero 25(2008):2; T. C. Small, Musicking: The Meanings of Performing and Listening; H. Järviluoma - P. Moisala - A. Vilkko, Gender and Qualitative Methods. Guide in Practice; Lappalainen - Hynninen - Kankkunen - Lahelma - Tolonen, Etnografia metodologiana; N. Cook, Analysing Musical Multimedia; L. Kramer, Music as Cultural Practice, 1800–1900; P. Moisala - E. Seye (toim.), Musiikki kulttuurina; S. Välimäki, Miten sota soi?

Yleinen asteikko 0-5.