Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Kurssin suorittanut tuntee folkloristisen tutkimuksen kannalta merkittävien arkistojen kokoelmia pääpiirteissään ja osaa etsiä niistä aineistoa opinnäytetöitä varten. Hän tietää folkloristiikan kannalta relevantteja muistitieto- ja suullisen historian kokoelmia ja keräelmiä sekä tunnistaa kansanrunojen ja muun suullisen perinteen lajeja sekä näiden sisältöjä ja muotopiirteitä.

Ensimmäinen opiskeluvuosi, periodit I-II.

Tutustutaan erityisesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon (KRA), mutta myös SKS:n kirjallisuusarkistoon, Museoviraston kokoelmiin, Svenska Litteratursällskapetin folkkultursarkivetiin sekä Työväen arkistoon. Harjoitustyönä pienimuotoisen tutkimusaineiston kokoaminen KRA:n arkistolähteistä, sen jäsentely ja suullinen esittely.

Kurssi tai kirjallinen tentti. Opintojakson voi suorittaa kirjallisena tenttinä vain sivuaineopiskelija, joka on tehnyt arkistotutkimukseen harjaannuttavan kurssin omassa pääaineessaan.

P. Laaksonen & J. Saarinen (toim.), Arkiston avain. 2. uudistettu laitos. SKS 2004;
Folkloristiikan tiedonhaun opas (SKS, Kansanrunousarkisto, http://www.finlit.fi/oppimateriaali/tiedonhankinta/.

Kirjatenttivaihtoehto
P. Laaksonen & J. Saarinen (toim.), Arkiston avain. 2. uudistettu laitos. SKS 2004;
Folkloristiikan tiedonhaun opas (SKS, Kansanrunousarkisto, http://www.finlit.fi/oppimateriaali/tiedonhankinta/.

A. Lilja, Föreställningen om den ideala uppteckningen. – Budkavlen 75 (1996), 31-37.

T. Kurki (toim.), Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat. SKS 2004, s. 7-264.

A. Kuula, Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino 2006. (265 s.)

Kurssiarvioinnin perusteena arkistokäynneille osallistumisen aktiivisuus sekä harjoitustehtävien suorittaminen.
Arvioinnin yleiset periaatteet

Yliopistonlehtori.