Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Folkloristiikan pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopinnoista peruskurssi (KFO111), Folklore ja nykykulttuuri (KFO 170) sekä Nykytutkimuspraktikum (KFO180).

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa proseminaarin suorittamisen ja kandidaatintutkielman laatimisen kannalta riittävästi erilaisia folkloristisessa tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä sekä osaa punnita niiden käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta valitsemaansa tai itse tuottamaansa aineistoon.

Ensimmäinen lukuvuosi, periodi III-IV

Kurssilla perehdytään luentojen, kirjallisuuden ja harjoitusten avulla folkloristiikassa käytettäviin laadullisen tutkimuksen menetelmiin.

Luento- ja harjoituskurssi.

Luento- ja harjoituskurssin oheislukemisto ilmoitetaan kurssin alussa, koostuen esimerkiksi seuraavista teoksista:

A. Jokinen & K. Juhila & E. Suoninen, Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino 1993, s. 17-108.

J. Eskola & J. Suoranta, Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino 1998, s. 13-44, 138-208.

L. Marander-Eklund et al. (red.), Metodkompassen – kulturvetarens metodbok, Åbo Akademi 2004, s. 167-248 (Henriksson, Granholm, Marander-Eklund, Asplund Ingemark).

P. Suojanen, Folkloren tutkimuksen metodiikkaa. Jyväskylän yliopisto 1999, s. 60-104.

Tony Bennett & John Frow (eds.), The Sage Handbook of Cultural Analysis. Sage 2008, s. 1-45 (Introduction, Gable & Handler), 107-125 (Burke), 227-248 (Ang), 613-631 (Fabian), 674-696 (Chouliaraki).

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ko. jakson opetukseen tai kirjallisen kuulustelun hyväksyttyä suorittamista.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Yliopistonlehtori.