Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen kansatieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

KSU111 Kansatieteen peruskurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja verrata keskenään kansatieteessä käytettävien aineistojen mahdollisuuksia tutkimusprosessissa. Opiskelija osaa suhteuttaa keskenään erityyppiset aineistot ja tiedolliset tavoitteet. Hän tuntee aineistoihin liittyvät tutkimuseettiset reunaehdot.

Opintojakso suoritetaan 1. lukuvuonna.

Opintojaksossa tutustutaan kansatieteen perinteisiin ja uusiin lähderyhmiin sekä niiden hyödyntämiseen tutkimuksessa.

Kirjatentti tai luentokurssi.

Arja Kuula: Tutkimusetiikka (kursorisesti), Robert V. Kozinets: Netnography. Doing ethnographic research online (SAGE 2010), Lakomäki, Sami & Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi (toim.) : Tekstien rajoilla, 2011.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ko. jakson opetukseen tai kirjallisen kuulustelun hyväksyttyä suorittamista. Arvioinnin yleiset periaatteet.

Yliopistonlehtori.