Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen kansatieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Peruskurssi KSU111, Nykytutkimuspraktikum KSU120, Muuttuva kansankulttuuri KSU130, Etnografiset aineistot KSU150.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida inhimillistä toimintaa osana kulttuuriympäristöä ja tulkita erilaisten muutosten vaikutuksia ihmisten ympäristösuhteeseen.

2. lukuvuoden syksy.

Opintojaksossa perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Tarkastelun kohteena on sekä ihminen ympäristöään muokkaavana toimijana että ympäristö ihmisen toimintaa ohjaavana tekijänä eri ajallisissa, alueellisissa ja tilallisissa yhteyksissä.

Kirjallisuustentti tai korvaava luentokurssi.

Hanna Snellman: Sallan suurin kylä – Göteborg, Kirsi Lauren, Suo – sisulla ja sydämellä, Tom O´Dell, Spas. The Cultural Economy of Hospitality; Magic and the Senses.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jakson opetukseen ja kurssilla tehtyjen harjoitustöiden tekemistä. Arvioinnin yleiset periaatteet.

Yliopistonlehtori.