Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Obligatorisk för alla studerande.

Att ge studenterna grundläggande kunskaper i den nutidshistoriska forskningen metoder och källmaterial.

Rekommenderas att kursen avläggs under första studieåret.

Föreläsning med sluttentamen eller litteraturtentamen.

Garton Ash, Timothy: History of the Present: Essays, Sketches and Despatches from Europe in the 1990s (2000). Även på svenska: Samtidens historia. Rapporter från Europa vid 1900-talets slut.
Meinander, Henrik: ”Journalistik med fotnoter? Problem i samtidshistorisk forskning”, Sphinx, Finska Vetenskaps-Societetens årsbok 2003-2004, Helsingfors 2004, pp. 83-90.
Rashidi, Yasmine: The Battle for Egypt: Dispatches from a Revolution (2012 e-book only)
Ryan, Johnny: A History of the Internet and the Digital Future (2010)

Betygsskala 0-5.