Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat (pakollinen).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee italian sananmuodostuksen keskeiset periaatteet. Hän on perehtynyt italian sanaston historiaan sekä osaa soveltaa oppimaansa sanaston analyysiin. Hän tuntee pääpiirteissään italian kielen leksikografian historian ja keskeisimmät nykyitalialaiset yksikieliset sanakirjat sekä hallitsee niiden käytön.

Aineopinnot.

Italian sananmuodostuksen keskeisiä piirteitä; sananmuodostusta koskevia harjoituksia; italian sanaston historiaa; johdatusta leksikografiaan ja italian kielen sanakirjoihin ja niiden käyttöön.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • M. Aprile, Dalle parole ai dizionari, Bologna, Il Mulino 2005 (tai myöh.)
  • E. Jezek, Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni, Bologna, Il Mulino 2005 (tai myöh.), luvut IV-VI.

Arvosteluasteikko 0-5.

Enrico Garavelli