Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Aineopinnot.

Opiskelija perehtyy aikakauden merkittävimpien italialaiskirjailijoiden elämään, tuotantoon ja toimintaympäristöön sekä valikoimaan heidän tekstejään niin kielen kuin sisällön kannalta. Samalla hän hankkii yleistiedot aikakauden historiallisista tapahtumista, kulttuurielämästä, aatehistoriasta ja aineellisesta kulttuurista.

Kurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 126-241
  • Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luvut II-III (Il Quattrocento ja Il Cinquecento) [verkkomateriaali]
  • L. Ariosto, Orlando furioso, canti I, XXIII ja XXXIV
  • T. Tasso, Gerusalemme liberata, canti I, XII ja XVI
  • N. Machiavelli, Mandragola
  • C. Dini, Ariosto: guida all’Orlando furioso, Roma, Carocci, 2001 (tai myöhempi painos).
  • G. M. Anselmi, Gerusalemme liberata, teoksessa Letteratura italiana. Le Opere, II. Dal Cinquecento al Settecento, Torino, Einaudi, 1993, ss. 627-662
  • G. Inglese, Mandragola, teoksessa Letteratura italiana. Le Opere, II. Dal Cinquecento al Settecento, Torino, Einaudi, 1993, ss. 1009-1031.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään vuorovuosina opintojakson Rit212b kanssa. Työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.