Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen pääaineopiskelijoille ja vapaavalintainen sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot.

Yleiskuva slaavilaisista kansoista, niiden historiasta ja kulttuurista sekä slaavilaisista kielistä.

Toisena opiskeluvuonna.

Luentokurssilla esitellään lyhyesti slaavilaiset kansat, opetellaan tunnistamaan eri slaavilaisia kieliä ja vertaillaan lähisukukieliä. Tunnilla tehdään suullisia harjoituksia ja kotona kirjallisia kotitehtäviä. Kielten ja kansojen esittelyn yhteydessä tutustutaan pieniin tekstinäytteisiin, kuunnellaan teksti- ja musiikkiäänitteitä sekä katsotaan maita esitteleviä lyhyitä video-ohjelmia.

Osallistuminen luennoille harjoituksineen, kirjallisten kotitehtävien hyväksytty suorittaminen ja kurssin loppukuulustelu. Kurssin loppukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on kirjallisten kotitehtävien hyväksytty suoritus.

Jos opiskelija on suorittanut tämän opintojakson jollakin toisella länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien linjalla tai Venäjän kielessä ja kirjallisuudessa, hän suorittaa korvaavan kirjallisen kuulustelun, johon luetaan kirjasta Comrie & Corbett (toim.), The Slavonic Languages kahden sellaisen slaavilaisen kielen kuvaus, joista opiskelijalla ei ole aikaisempia opintosuorituksia.

Saurio: Slaavilaiset kansat ja kielet. Helsingin yliopiston Slavistiikan ja baltologian laitoksen opetusmonisteita 7, 4. painos, Helsinki 2009.

Arvosana määräytyy kurssin loppukuulustelun perusteella.

Päätoiminen tuntiopettaja Päivi Saurio.