Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Obligatoriskt för både huvud- och biämnesstuderande.

Målet med studieavsnittet är att studenterna (1) ska få baskunskaper i svensk språkhistoria; (2) lär sig grunderna i hur hens talade svenskan varierar geografiskt och att talarens sociala grupptillhörighet har betydelse för hur dens språk kan variera; (3) får en gedigen inblick i det (finlands)svenska namnskicket (ortnamn, personnamn, andra namn).

Vi rekommenderar att studieavsnittet avläggs tidigt i ämnesstudierna.

Studieavsnittet består av tre delar, (1) språkhistoria, (2) språkvariation och (3) namnkunskap.

(1) Studieavsnittet ger insikter i svensk språkhistoria i huvuddrag, från fornsvensk tid till i dag med betoning på växelverkan mellan kulturen och språket. (2) Avsnittet presenterar exempel på främst regional variation inom svenskan och vad sådan variation har för betydelse och funktion; talprov från olika regioner presenteras och analyseras. (3) Vidare ger studieavsnittet baskunskaper om det (finlands)svenska namnsystemet och namnförrådet. Samspelet mellan forskning och kunskap i de tre delarna (1–3) understryks; hur lever t.ex. fornsvenska drag kvar i dialekterna och vad kan språkligt ogenomskinliga namn säga om hur bebyggelsen en gång såg ut? Studieavsnittet presenterar de mest centrala teorierna inom språkhistoria, dialektologi och onomastik.

Studieavsnittet kan (a) avläggas genom deltagande i kurs eller (b) tenteras. Kurs rekommenderas. De som vill tentera studieavsnittet tenterar varje del (1–3) separat. Tentamensuppgifterna baserar sig på de artiklar, böcker och annat material som anges under Studiematerial och litteratur.

(1) Språkhistoria: valda delar ur G. Bergman, Kortfattad svensk språkhistoria (1984 el. senare); och G. Pettersson, Svenska språket under sjuhundra år. (2) Variation: ”Språkvariation i svenskan” – ett kompendium med artiklar samt talprov ( Swedia 2000 och Spara talet) på nätet. (3) Namnkunskap: M. Blomqvist, Vad heter finlandssvenskarna? (9-27, 72-101); B. Pamp, Ortnamnen i Sverige, 1988 (7-25); och K. Zilliacus, Forska i namn (135-173, 245-252). På kurser som anordnas om dessa teman kan annan litteratur användas.

För att studieavsnittet ska godkännas ska studenten (1) kunna tolka äldre texter, definiera central terminologi och känna till de viktigaste trenderna i forskningen om språkutveckling; (2) känna till de viktigaste särdragen i olika regionala varieteter och ha kunskap om betydelsen av social variation i svenskan; och (3) ha en översiktlig insyn i det (finlands)svenska namnbruket och namnförrådet. Avklarat delmoment (1) ger 2 sp; delmoment (2) ger 2 sp; och delmoment (3) ger 1 sp.

Beatrice Silén (del 1)

Mona Forsskåhl (del 2 och 3)