Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Obligatoriskt för huvudämnesstudenter samt för biämnesstudenter som avlägger helheten fördjupade studier.

Ämnesstudierna i svensk översättning.

Studenten har efter avlagt studieavsnitt goda kunskaper i den nyaste översättningsforskningen, dess teorier och metoder men känner också väl till traditionen inom finländsk och internationell översättningsforskning.

På grund av översättningsforskningens interdisciplinära natur har studenten också kännedom också om andra centrala teorier och metoder inom närliggande discipliner.

Första läsåret, period PI. Arrangeras i samband med pro gradu-seminariet.

Studenten fördjupar sina teoretiska kunskaper i det för studenten relevanta forskningsfältet med tanke på pro gradu-seminariet och -avhandlingen.

Under föreläsningskursen repeteras termer och begrepp inom översättningsforskning och tyngdpunkten ligger på den nyaste forskningen. Olika teorier och analysmodeller diskuteras och tillämpas.

För att förstå dialogen mellan teori och praktik bekantar studenten sig med nyutkommen forskning och övar sig i att tillämpa den i olika genreanalyser och -översättningar.

Studenten utarbetar en skrivportfölj (tillämpning av teoretisk litteratur, processkrivning och ‑översättning, översättningskritik, text-, stil- och genreanalys) där studenten diskuterar olika teorier och -metodologier på ett argumentativt sätt.

Avsnittet avläggs som föreläsningskurs. Avsnittet kan avläggas också genom att delta i avsnittet CKT224 Kultursemiotik och översättning.

Alternativa sätt att avlägga studieavsnittet i form av en essä eller en tentamen bestäms i samråd med läroämnets professor.

Valda delar:

C. Gullin, Översättarens röst (1998, 288 s.);

Y. Lindqvist, Översättning som social praktik (2002, 252s.);

C. Heldner, Översättningskritik och estetisk form (2008, 285 s.);

C. Alvstad & A. Hild & E. Tiselius (ed.), Methods and Strategies of Process Research (2011, 377 s.);

R. Hartama-Heinonen & P. Kukkonen (red.), Acta Translatologica Helsingiensia (ATH) Vol. 1–, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17462

MikaEL, Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
– Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies Vol. 1 2007–, SKTL Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry, http://www.sktl.fi/toiminta/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/

Exakta litteraturanvisningar ges under kursen.

Bedömningen baserar sig på studentens muntliga och skriftliga prestationer samt aktiviteten under kursen. Helhetsbedömningen av kursen inkl. skrivportföljen enligt allmän skala (0-5).

Alternativa sätt att avlägga studieavsnittet som essä eller tentamen eller en kompenserande teorikurs bedöms enligt skala 0-5. Dessa sätt diskuteras med läroämnets professor.

Ritva Hartama-Heinonen