Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt eri tekstilajien piirteisiin ja niiden analysoimisessa käytettyihin käsitteisiin sekä osaa soveltaa niitä.

Syventävät opinnot.

Tekstilingvistiikan perusteita.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • C. Andorno, Linguistica testuale. Un’introduzione. Roma, Carocci 2003, luvut I-III.
  • R. Simone, Fondamenti di linguistica, Bari, Laterza, 1990 (tai myöh.), luku 12.
  • Bonomi et al., Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci, 2003 (tai myöh.), luku 3.

5 op: Edellisten lisäksi teoksesta

  • L. Renzi et al., Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna, Il Mulino, (2. painos, 2001), Vol. III, luvut V-IX.

Arvosteluasteikko 0-5.

Silvio Cruschina