Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat. Opintojakso on vaihtoehtoinen muille erikoisalojen (Ssu221-Ssu226) opintojaksoille.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopinnot.

Opiskelija syventää aineopintojen diskurssin opintojakson tietoja ja taitoja erityisesti kirjoitetun tekstin osalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida tekstien ja tekstilajien merkitystä ja jäsentymistä osana sosiaalista kontekstia. Hän ymmärtää, miten sanat ja rakenteet toimivat tekstissä ja miten merkitys kielellisesti rakentuu.

Suomen kielen opintojen 2.-3. vuosi.

Käsiteltäviä aiheita ovat 1) tekstin ja kontekstin suhde, tekstit sosiaalisena toimintana, 2) genreanalyysi, 3) moniäänisyys ja intertekstuaalisuus, 4) tekstin rakentuminen (koheesio, teema- ja informaationkulku, tekstin skemaattinen kokonaisjäsentely) ja 5) sanat ja rakenteet tekstiyhteydessään. Edellä mainittujen aiheiden kautta käsitellään merkityksen tuottamista teksteissä.

Kirjatentti.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kaikille pakollinen kirjatentti (4 op):

Pietikäinen & Mäntynen 2009: Kurssi kohti diskurssia s. 7−136; Solin A, 2006: Genre ja intertekstuaalisuus. Teoksessa Mäntynen, Shore & Solin (toim.) Genre – tekstilaji s. 72–95; Kalliokoski, J. 2006: Tekstilajin taju ja toisella kielellä kirjoittaminen. Teoksessa Mäntynen, Shore & Solin (toim.) Genre – tekstilaji s. 240–265; Koskela, S. 2014: Työhakemus tekstilajina. – Virittäjä 5–40. Shore, S. 2008: Lauseiden tekstuaalinen jäsennys Virittäjä 24–58; Komppa, J. 2012 (e-thesis): Retorisen rakenteen teoria suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelman kokonaisrakenteen ja kappalejaon tarkastelussa, 3. luku (s. 33−84); Pallaskallio, R. 2003: Uutisaika. Finiittiverbien aikamuodoista katastrofiuutisissa 1892–1994. – Virittäjä 27–42; Juvonen R. 2010: Evaluoiva että-yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisessä ylioppilasaineessa. – Virittäjä 39–70; Mäntynen A. 2005: Referointi tekstilajipiirteenä. Teoksessa Haakana & Kalliokoski (toim.) Referointi ja moniäänisyys s. 258–280; Rahtu T. 2005: Vilin pilkka. Erään haastattelun ääniä. Teoksessa Haakana & Kalliokoski (toim.) Referointi ja moniäänisyys s. 282–325. Mauranen, A. ja Tiittula, L. 2005. MINÄ käännössuomessa ja supisuomessa. Teoksessa Mauranen Jantunen (toim.), Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä. 35–69.

Sivuaineopiskelijat suorittavat lisäksi (1 op):

Kalliokoski J. (toim.) 1995: Teksti ja ideologia (Kieli 9) s. 8–130. (Jos kirjan alkuosa on jo tentitty diskurssi-opintojakson vaihtoehtoisen kirjatentin osana, niin opiskelija tenttii s. 89–232).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.