Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat. Opintojakso on vaihtoehtoinen muille tutkimusalueen opintojaksoille (SSU351-NORSU1).

Suomen kielen perus- ja aineopinnot

Tutkimusalan taustalla on ajatus kielen käytöstä sosiaalisena toimintana. Tavoitteena on ymmärtää, että kielellinen merkitys syntyy puhujan/kuulijan tai kirjoittajan/lukijan välisessä vuorovaikutuksessa, suhteessa kielen historiaan, kulttuuriseen kontekstiin ja yhteiskunnan valtarakenteisiin. Olennaisia ovat kielellisten ideologioiden synnyttämät ja ylläpitämät indeksikaaliset merkitykset, joiden varassa kielenkäyttäjät voivat kielellisillä valinnoillaan rakentaa muun muassa kansallisia, yhteisöllisiä tai yksilöllisiä identiteettejä.

Tutkimusalan taustalla on ajatus kielen käytöstä sosiaalisena toimintana. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa kielellisten valintojen suhde sosiaalisiin merkityksiin, interpersoonaisuus ja intertekstuaalisuus, moniäänisyys ja koodinvaihto sekä asennoituminen ja evaluointi.

Kirjatentti.

Kaikista kirjatenttivaihtoehdoista pitää aina neuvotella etukäteen pro gradu -ohjaajan (ja mahdollisesti myös kuulustelijan) kanssa. Muiden tutkimusalueiden (SSU351-NORSU1) kirjatentit käyvät tutkimusalueen suorituksiksi, jos ne tukevat gradua ja niistä on sovittu etukäteen pro gradu -ohjaajan kanssa. Myös muista kuin alla olevista kirjoista voi neuvotella pro gradu -ohjaajan kanssa.

Pakettien laajuudet on merkitty kunkin kohdan jälkeen. Paketin lopussa on merkitty kuulustelija.

HUOM! Tentittävän paketin on aina oltava laajuudeltaan vähintään 3 op.

Diskurssintutkimus (5 op)

a) Johnstone, B. 2008: Discourse analysis. 2. laitos. (3 op) TAI Blommaert, J. 2005: Discourse: A critical introduction (3 op),

b) Gee, J. P. 2011: An introduction to discourse analysis: Theory and method. 3. laitos. (2 op)

Kuulustelija: Taru Nordlund

Genreanalyysi (5 op)

a) Bhatia, V. K. 1993: Analysing genre: Language use in professional settings (2 op)

b) Bhatia, V. K. 2004: Worlds of written discourse: A genre-based view (3 op)

c) Bakhtin, M. 1986: The problem of speech genres. - C. Emerson & M. Holquist (toim.), Speech genres and other late essays s. 60-102; Berkerkotter, C. & Huckin, T.N. 1993: Rethinking genre from a sociocognitive perspective. - Written Communication 10 s. 475-509; Bhatia, V. K. 1997: Genre-mixing in academic introductions. - English for Specific Purposes 16 s. 181-195; Bhatia, V. K. 2000: Genres in conflict. - A. Trosborg (toim.), Analysing professional genres s. 149-161; Catenaccio, P. 2008: Press releases as a hybrid genre: Addressing the informative/promotional conundrum. - Pragmatics 18 s. 9-31; Kong, K. C. C. 2006: Property transaction report: News, advertisement or a new genre? - Discourse Studies 8 s. 771-796; Lähdesmäki, S. 2009: Intertextual analysis of Finnish EFL textbooks: Genre embedding as recontextualization. - C. Bazerman, A.Bonini & D. Figueiredo (toim.), Genre in a changing world s. 375-392 http://wac.colostate.edu/books/genre; Lehti, L. 2011: Blogging politics in various ways: A typology of French politicians’ blogs. - Journal of Pragmatics 43 s. 1610-1627; Solin, A. 2004: Intertextuality as mediation: On the analysis of intertextual relations in public discourse. - Text 24 s. 267-296; Solin, A. 2008: The teaching portfolio as a hybrid genre: Local and global influences. - M. Garant, I. Helin & H. Yli-Jokipii (toim.), Kieli ja globalisaatio - Language and globalization (AFinLAn vuosikirja 2008) s. 359-380. (2 op)

Kuulustelija: Laura Visapää

Systeemis-funktionaalinen tekstintutkimus (2/3-10 op)

Peruspaketti (2 op): Shore S. 2012: Kieli, kielenkäyttö ja kielenkäytön lajit systeemis-funktionaalisessa teoriassa SEKÄ Systeemis-funktionaalinen teoria tekstien tutkimisessa. - V. Heikkinen ym. (toim.) Tekstintutkimuksen käsikirja s. 131− 193; Shore, S 2014: Register in systemic-functional theory. - A. Agha and Frog: Registers of Communication; Shore, S. 2008: Lauseiden tekstuaalinen jäsennys - Virittäjä 24-58 ; Shore S. 2005: Referoinnista projektioon ja metarepresentaatioon. - Haakana & Kalliokoski (toim.) Referointi ja moniäänisyys s. 44−82; Karvonen P. 1995 Oppikirjateksti toimintana s. 111-203;

Syventävät paketit:

a) Kress G. & Van Leeuwen T. 1996: Reading images (2 op);

b) Shore, S 2014: Register in systemic-functional theory. - A. Agha & Frog (toim.): Registers of Communication SEKÄ Halliday M. 2002: Linguistic studies of text and discourse TAI Halliday M. & Webster J. (toim.) 2009: Continuum companion to systemic-functional linguistics s. 1-215 TAI Martin, J. R. & Rose D. 2008: Genre relations: Mapping culture (3 op).

Kuulustelija: Anne Mäntynen

Argumentointi ja retoriikka (4 op)

a) Mäntynen, A. 2003: Miten kielestä kerrotaan. Kielijuttujen retoriikkaa (2 op)

b) Mikkonen, I. 2010: ”Olen sitä mieltä, että…” Lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne ja argumentointi; Mäntynen, A. & Sääskilahti, M. 2012: Uusi retoriikka genrejen tutkimuksessa. - Vesa Heikkinen ym. (toim.), Genreanalyysi s. 194-207 (2 op)

Kuulustelija: Anne Mäntynen

Kirjallisuuden kieli

a) Koivisto, A. & Nykänen, E. (toim.): Dialogi kaunokirjallisuudessa (3 op)

b) Seutu, K.: Olla elävän sanat. Roolirunon laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa JA

Lankinen: Ajatus kuluttaa kiveä. Mitan eroosio Juha Mannerkorven runoudessa. (yht. 4 op)

c) Leech & Short 2007: Style in fiction, 2. painos (3 op) TAI Short 1996: Exploring the language of poems, plays and prose (3 op)

d) Stockwell: Cognitive Poetics (sähköisenä yliopiston kirjastojärjestelmässä luettavana), Stockwell: Texture, s. 134 - 192, Jaakola: Pussikaljaromaanin ääniä. - Nordlund, Onikki-Rantajäskö & Suutari (toim.): Kohtauspaikkana kieli, s.163 - 181 ( yht. 3 op)

e ) Vološinov: Kielen dialogisuus s. 133--188, Bahtin 1991:Dostojevskin poetiikan ongelmia s. 151--383, Tammi: Kertova teksti s.7 - 79 (yht. 3 op)

Kuulustelija: Jyrki Kalliokoski

Ironia tekstissä (3 op)

Rahtu, T. 2006: Sekä että - ironia koherenssina ja inkoherenssina SEKÄ Rahtu: 2011 Irony and (in)coherence: interpreting irony in texts using reader responses - Text & Talk.

Kuulustelija: Toini Rahtu

Tekstitaitojen tutkimus

a) Tekstilajitaidot (Äidinkielen opettajien liiton vuosikirja 2014) s. 1-82, 95-104, 110−160 SEKÄ JOKO Unsworth, L. (2001). Teaching Multiliteracies Across the Curriculum: Changing contexts of text and image in classroom practice TAI Rose, D. & Martin, J. 2012: Learning to write, reading to learn: Genre, knowledge and pedagogy in the Sydney School (3 op)

Kohdan a kuulustelija: Jyrki Kalliokoski

b) Valtonen, P. 2012: Abiturientti uutistoimittajana: Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielen tekstitaidon kokeessa (3 op) TAI g) Vuorijärvi, A. 2013: Tekstilaji ja yhteisö: Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön diskussio tekstinä (2 op) TAI Komppa, J. 2012: Retorisen rakenteen teoria suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelman kokonaisrakenteen ja kappalejaon tarkastelussa. (2 op)

c) Barton, David (2007) Literacy: An introduction to the ecology of written language. Second edition. (2 op) (laajuus 221 sivua + hakemistot ja lähteet)

d) Barton, David, Hamilton, Mary, Ivanic Roz (2000, toim.) Situated literacies. Reading and writing in context. (2 op) (218 sivua + lähteet ja hakemistot)

Kohtien b, c ja d kuulustelija: Ritva Pallaskallio

Akateemisten tekstien tutkimus

Kuulustelija: Anne Mäntynen

Tietokirjallisuus ja tietokirjoittaminen

Kuulustelija: Anne Mäntynen

Kielioppi tekstissä

a) Makkonen-Craig, H. 2005: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin (2 op)

b) Honkanen, S. 2012: Kielioppi ja tekstilaji. Direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä. (2 op)

c) Pallaskallio, R. 2013: Kertova tempus. Finiittiverbin aikamuodon valinta suomenkielisissä katastrofiuutisteksteissä 1860−2004 (2 op)

Kuulustelija: Jaakko Leino

Evaluointi ja asennoituminen

Peruspaketti (3 op)

Jaffe, A. (2009): Stance: Sociolinguistic Perspectives, s. 3-28 (Introduction), s. 171-199 (Kiesling) ja s. 195-226 (Jaworski & Thurlow); Thompson, G. & Hunston, S. (2000), Evaluation in text. Authorial stance and the construction of discourse, s. 1-27 (Introduction), s. 121-141 (Thompson & Zhou); Englebretson, R. (toim.) (2007), Stancetaking in discourse, s. 1-25 (Introduction), s. 27-48 (Hunston), s. 49-69 (Johnstone), s. 139-182 (DuBois); White, P. 2003: Beyond modality and hedging. - Text, s. 259- 284.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Syventävä paketti (2 op)

Hakulinen, A. & Sorjonen, M.-L. 2009: Designing utterances for action: verb repeat responses for assessments. - Haakana, M. ym. (toim.): Talk in interaction, s. 124-151; Jaffe, A. (toim) 2009: Stance: Sociolinguistic Perspectives, s. 29-52 (Johnstone), 53-71 (Irvine); 146-170 (Bucholtz); Juvonen, R. 2010: Evaluoiva että-yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisessä ylioppilasaineessa. - Virittäjä 114 s. 39-70 TAI (jos Juvosen artikkeli luettu aineopintojen tenttiin) Snell, J. 2010: From sociolinguistic variation to socially strategic stylisation - Journal of sociolinguistics 14/ 5 s. 630-656; Niemi, J. 2010: Myönnyttelymuotti - erimielisyyttä enteilevä samanmielisyyden konstruktio. - Virittäjä 114 s. 196-221; Rauniomaa, M. 2007: Stance markers in spoken Finnish. Minun mielestä and minusta in assessments. - Englebretson, R. (toim.): Stancetaking in discourse, s. 221-252; Kärkkäinen, E. 2006: Stance taking in conversation: from subjectivity to intersubjectivity. - Text & Talk 26/6 s. 699¬-731.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Kirjakielen standardisaatio

Peruspaketti (3 op)

Huumo, K., Laitinen, L. & Paloposki, O. 2004: Yhteistä kieltä tekemässä.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Syventävä paketti (2 op)

a) Deumert, A. & Vandenbussche, W. 2003: Standard languages, taxonomies and histories. - Deumert, A. & Vandenbussche, W. (toim.): German standardizations. Past to present s. 1-14; Coupland, N. & Kristiansen, T. 2011: SLICE: Critical Perspectives on language (de)standardisation. - Kristiansen, T. & Coupland, N. (toim.): Standard languages and language standards in a changing Europe, s. 11-35; Haugen, E. 1966: Dialect, language, nation. - American Anthropologist 68 s. 922-935;Laine, P. 2003: Sanomalehdet oppikirjoina. Ensimmäiset suomenkieliset maantieteelliset kirjoitukset. - Kurki, T. ym. (toim.): Suomettaren helmoista. Tutkielmia 1800-luvun suomen kielestä, s. 85-122; Lauerma, P. 2008: Varhaisnykysuomen morfologinen etääntyminen vanhasta kirjasuomesta etenkin Jakob Johan Malmbergin tuotannon valossa. - Virittäjä 112 s. 355-381; Mantila, H. 2010: The relationship between variation and standardisation in the creation of a new standard language. - Sulkala, H. & Mantila, H. (toim.): Planning a new standard language, s. 54-73; Milroy, J. 2001: Language ideologies and the consequences of standardization. - Journal of Sociolinguistics 5/4 s. 530-555; Nuolijärvi, P. & Vaattovaara, J. 2011: De-standardisation in progress in Finnish Society? - Kristiansen, T. & Coupland, N. (toim.): Standard languages and language standards in a changing Europe, s. 67-74;Olthuis, M.-L. 2003: Uhanalaisen kielen elvytys: esimerkkinä inarinsaame. - Virittäjä 107 s. 568-579; Östman, J.-O. & Mattfolk, L. 2011: Ideologies of standardisation: Finland Swedish and Swedish-language Finland. - Kristiansen, T. & Coupland, N. (toim.): Standard languages and language standards in a changing Europe, s. 75-82.

b) Pitkänen, K. 2008: Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Kieli-ideologioiden tutkimus

Peruspaketti (2 op)

Blommaert, J. 2007: Sociolinguistic scales. - Intercultural Pragmatics 4/1 s. 1-19; Laitinen, L. 2004: Kieltosana ja Kieletär. Yhden kielikiistan kulku ja ideologiat. - Huumo, K. ym. (toim.): Yhteistä kieltä tekemässä, s. 177-222; Leino, P. 2003: Kirjakieli - puutarha vai kansallispuisto? - Mittoja, muotoja, merkityksiä, s. 299-331; Mäntynen, A., Halonen, M., Pietikäinen, S. & Solin, A. 2012: Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä. - Virittäjä 116 s. 325-348; Nordlund, T. 2004: Arat taimet ja ankarat puutarhurit. 1800-luvun lopun kielikeskustelun metaforat ja kieli-ideologiat. - Huumo, K. ym. (toim.): Yhteistä kieltä tekemässä, s. 286-322; Paunonen, H. 1996: Suomen kielen ohjailun myytit ja stereotypia. - Virittäjä 100 s. 544-555; Rintala, P. 1998: Kielikäsitys ja kielenohjailu. - Sananjalka 40 s. 47-64; Solin, A. 2012: Genremuutos kieli-ideologisena prosessina. Normiristiriidat ja uuden genren kotouttaminen. - Virittäjä 116 s. 349-377;Woolard, K. A. 1998: Introduction. Language ideology as a field of inquiry. - Schieffelin, B. B. ym. (toim.): Language ideologies, s. 3-47.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Syventävä paketti (3 op)

Coupland, N. - Jaworski, A. 2004: Sociolinguistic perspectives on metalanguage. Reflexivity, evaluation and ideology. - Jaworski, A. ym. (toim.): Metalanguage. Social and ideological perspectives, s. 15-51; Halonen, M. 2012: Rikkinäinen ja likainen. Kieli-ideologiset prosessit kielentutkimuksen diskursseissa. - Virittäjä 116 s. 443-462; Hällström-Reijonen, C. 2012: Finlandismer och språkvård från 1800-talet till I dag. Bilaga 2: Tavaststjerna i provinsialismernas snårskog. Det sverigesvenska förlagsargumentet i finlandssvensk språkvård; Irvine, J. T. 2001: ”Style” as distinctiveness: the culture and ideology of linguistic differentiation. - Eckert, P. & Rickford, J. R. (toim.): Style and sociolinguistic variation, s. 21-43; Kroskrity, P. V. 2004: Language ideologies. - Duranti, A. (toim.): A companion to linguistic anthropology, s. 496-517; Langer, N. & Nesse, A. 2012: Linguistic purism. - Hernández-Campoy, J. M. & Conde-Silvestre, J. C. (toim.): The handbook of historical sociolinguistics, s. 607-625; Milani, T. 2008: Language testing and citizenship. A language ideological debate in Sweden. - Language in Society 37 s. 27-59; Milroy, J. 2012: Sociolinguistics and ideologies in language history. - Hernández-Campoy, J. M. & Conde-Silvestre, J. C. (toim.): The handbook of historical sociolinguistics, s. 571-584; Mäntynen, A. 2012: Kieli-ideologiat käytännössä. Sanajärjestyksen normittuminen tietokirjojen suomennostyössä. - Virittäjä 116 s. 378-409; Nordlund, T. 2012: 1800-luvun itseoppineet kirjoittajat kielellisillä markkinoilla. - Virittäjä 116 s. 33-66; Vaattovaara, J. 2012: Spatial concerns for the study of social meanings of linguistic variables. - Folkmålsstudier 50 s. 175-209.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Kirjoitustaito ja kirjallistuminen (5 op)

a) Laitinen, L. & Mikkola, K. (toim.) 2013: Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa.

b) Blommaert, J. 2008: Grassroots Literacy. Writing, identity and voice in Central Africa; Kauranen, K. 2007: Did writing lead to social mobility? Case studies of 'ordinary writers' in nineteeth-century Finland. - Lyons, M. (toim.): Ordinary writings, personal narratives. Writing practices in 19th and early 20th-Century Europe, s. 51-68; Laitinen, L. 2013: Kansankieli, kansalliskieli ja puheen fiktio: Minna Canthin ja Liina Kahman näytelmädialogeista. - Koivisto, A. & Nykänen, E. (toim.): Dialogi kaunokirjallisuudessa, s. 213-263; Laitinen, L. & Nordlund, T. 2013: Language from below? Indexing identities in writing. - Kuismin, A. & Driscoll, M. J. (toim.): White field, black seeds. Nordic literacy practices in the long nineteenth century, s. 169-189; Lauerma, P. 2013: Finnish revivalist movements and the development of literary Finnish. - Kuismin, A. & Driscoll, M. J. (toim.): White field, black seeds. Nordic literacy practices in the long nineteenth century, s. 158-168; Leino-Kaukiainen, P. 2007: Suomalaisten kirjalliset taidot autonomian kaudella. - Historiallinen Aikakauskirja 4/2007 s. 420-435; Mäkinen, I. 2007: Kirjoitustaidon leviämisen herättämiä epäluuloja 1800-luvun Suomessa. - Historiallinen aikakauskirja 4/2007 s. 402-419.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Sosiolingvististä murretutkimusta (5 op)

a) Laitinen, L. ym. (toim.) 2005: Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta. Kieli 15; Mantila, H. - Pääkkönen, M. 2010: Oulun seudun murteen vokaalisto.

b) Palander, M. 2005: Lapsuudesta keski-ikään.

Kuulustelija: Hanna Lappalainen

Variaationtutkimus (5 op)

Eckert, P. 2012: Three waves of variation study: the emergence of meaning in the study of sociolinguistic variation. - Annual Review of Anthropology 41 s. 81-100; Lappalainen, H. 2011: Förändring, variation och variationens funktioner. En fallstudie av variationen i bruket av personliga pronomen på en finsk landsbygdsort. - Bockgård, G. & Nilsson, J. (toim.): Interaktionell dialektologi, s. 159-197; Mustanoja, L. 2011: Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä; Pichler, H. 2010: Methods in discourse variation analysis: Reflections on the way forward. - Journal of Sociolinguistics 14/5 s. 581-605.

Kuulustelija: Hanna Lappalainen

Variaatio ja vuorovaikutus (5 op)

Lappalainen, H. 2004: Variaatio ja sen funktiot; Lappalainen, H. 2006: Mie vai mää, sinä vai te? Virkailijoiden kielelliset valinnat itseen ja vastaanottajaan viitattaessa. - Sorjonen, M.-L. - Raevaara, L. (toim.): Arjen asiointia, s. 241-284; Nilsson, J. 2011: Dialektal anpassning i interaktion. - Bockgård, G. - Nilsson, J. (toim.): Interaktionell dialektologi, s. 223-250; Priiki, K. 2012: Läsnäolijaan viittaava hän Harjavallan, Kokemäen ja Huittisten nykypuhekielessä. - Sananjalka 54 s. 30-49.

Kuulustelija: Hanna Lappalainen

Tyylit ja sosiaaliset merkitykset (5 op)

Auer, P. (toim.) 2007: Style and social identities (osin); Coupland, N. 2007: Style. Language variation and identity; Eckert, P. 2008: Variation and the indexical field. - Journal of Sociolinguistics 12/4 s. 453-476; Johnstone, B. - Kiesling, S. F. 2008: Indexicality and experience. Variation and identity in Pittsburgh. - Journal of Sociolinguistics 12/1 s. 5-33.

Kuulustelija: Hanna Lappalainen

Kieliasenteet (5 op)

a) Bishop, H., Coupland, N. & Garrett, P. 2003: “Blood is thicker than the water that separates us!”. Dimensions and qualitatives of Welsh identity in the North American diaspora. - North American Journal of Welsh Studies Vol. 3 s. 39-54; Garrett , P. 2010: Attitudes to language; Vaattovaara, J. 2009:“Meän tapa puhua”. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena s. 1-154, 209-302.

b) Garrett , P. 2010: Attitudes to language; Palander, M. 2010: Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset.

Vaattovaara, J. 2012: Spatial concerns for the study of social meanings of linguistic variables. - Folkmålsstudier 50 s. 175-209.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Kielisosiologia & monikielisyys (5 op)

a) Mononen, K. 2013: Inkerinsuomalaisten suomen kielen käyttö Pietarissa ja sen lähialueella.

Granqvist, K. - Rainò, P. (toim.) 2013: Rapautuva kieli. Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta. TAI Jönsson-Korhola, H. & Lindgren, A.-R. (toim.) 2003: Monena suomi maailmalla: suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. (osin)

b) Blommaert, J. - Collins, J. - Slembrouck, S. 2005: Spaces of multilingualism. - Language & Communication 25 s. 197-216; Heller, M. 2008: Language and the nation-state. Challenges to sociolinguistic theory and practice. - Journal of Sociolinguistics 12(4) s. 504-524; Huss, L. 2006: Uutta kielipolitiikkaa Skandinaviassa: kenellä on vastuu vähemmistökielten säilyttämisestä? - Virittäjä 110 s. 578-589; Lindgren, A.-R. 2000: Helsingin saamelaiset ja oma kieli; Kunnas, N. 2006: Yksi, kaksi vai monta kirjakieltä? Vienankarjalaisten kanta kirjakielidebattiin. - Virittäjä 110 s. 229-247; Lappalainen, H. ym. (toim.) 2010: Kielellä on merkitystä, s. 9-116.

Pavlenko, A. & Blackledge, A. 2004: Introduction. New theoretical approaches to the study of negotiation of identities in multilingual contexts. - Pavlenko, A. & Blackledge, A. (toim.): Negotiation of identities in multilingual contexts, s. 1-33; Wei, Li 2000: Dimensions of bilingualism. - Wei, L. (toim.): The bilingualism reader s. 3-25.

Kuulustelija: Jyrki Kalliokoski

Monikielisyys & vuorovaikutussosiolingvistiikka (5 op)

Blommaert, J. 2010: Sociolinguistics of globalization; Blommaert, J. & Rampton, B. 2011: Language and superdiversity. - Diversities vol. 13, no. 2. s. 1-20; Jørgensen, J. N. - Karrebæk, Madsen, L. M. - Møller 2011: Polylanguaging in superdivesity. - Diversities vol. 13, no. 2 s. 24-37; Kern, F. - Selting, M. (toim.) 2011: Ethnic styles of speaking in European metropolitan areas. Amsterdam: John Benjamins. (osin); Pennycook, A. 2007: Language, localization, and the real: hip-hop and the global spread of authenticity. - Journal of Language, Identity, and Education 6(2) s. 101-115; Rampton, B. 1995: Crossing. Language and ethnicity among adolescents s. 273 -344; Rampton, B. 2011: From ‘Multi-ethnic adolescent heteroglossia’ to ‘Contemporary urban vernaculars’. - Language & Communication 31/4 s. 276-294.

Kuulustelija: Jyrki Kalliokoski

Koodivaihto ja kielikontaktit (5 op)

Auer, P. (toim.): Code-switching in conversation.

Kalliokoski, J., Kotilainen, L. & Pahta, P. (toim.) 2009: Kielet kohtaavat, s. 50-308.

Kuulustelija: Jyrki Kalliokoski

Historiallinen sosiolingvistiikka

Peruspaketti (3 op)

Hernández-Campoy, J. M. & Conde-Silvestre, J. C. (toim.) 2012: The handbook of historical sociolinguistics, s. 9-59 (Part I: Origins and Theoretical Assumptions), s. 80-98 (Bergs), s. 156-169 (Elspaβ), s. 585-606 (Watts); Vandenbussche, W. & Elspass, S. 2007: Lower class language use in the 19th Century. - Multilingua 26-2/3 s. 147-290.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Syventävä paketti (2 op)

Dossena, M. & Del Lungo Camiciotti, G. (toim.) 2012: Letter writing in late modern Europe, s. 65-88 (Laitinen & Nordlund,), s. 139-161 (van der Wal, Rutten & Simons; The language of daily life in England (1400-1800), s. 1-23 (Palander-Collin, Nevala & Nurmi), s. 165-196 (Raumolin-Brunberg), s. 107-135 (Sairio); van der Wal, M. J. & Rutten. G. (toim.) 2013: Touching the Past. Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents s. 107-128 (Klippi), s. 183-200 (Sairio), s. 225-242 (Tamošiūnaitė); Saari, M. 2009: Kielten kohtaaminen autonomian ajan Suomessa. - Kalliokoski, J. ym. (toim.): Kielet kohtaavat, s. 212-230.

Kuulustelija: Taru Nordlund

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Kalliokoski Jyrki
Lappalainen Hanna
Leino Jaakko
Mäntynen Anne
Nordlund Taru
Pallaskallio Ritva
Rahtu Toini
Visapää Laura