Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on pakollinen logopedian opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot siitä, kuinka lapsi kehittyy sosiaaliseksi, kielen avulla viestiväksi yksilöksi aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja siitä, kuinka puheen ja kielen kehitystä tarkastelevat teoriat selittävät tätä kehitystä. Lisäksi opiskelija oppii tunnistamaan vuorovaikutuksen keskeiset elementit ja ymmärtää niiden merkityksen kielen käytön kehityksessä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa syventää kurssilla opittua tietoa aineopintojen häiriönäkökulmiin ja myöhemmin käytännön puheterapiatyöhön.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe: Logopedian kandiopintojen 1. vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukauden 1.periodilla

Kurssilla käydään läpi vuorovaikutuksen ja viestinnän kehityksen keskeiset teoriat ja niiden selitysvoima varhaisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kehityskontekstin vaikutusta kielen kehitykseen, varhaisen vuorovaikutuksen keinoja ja kielen kehittymistä huomion suuntaamisen ja jaetun tarkkaavuuden kautta monipuolisten kielenkäyttötehtävien hallintaan.

  • Launonen, K. Kieliyhteisöön sosiaalistuminen. Luentomoniste
  • Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin (s. 6-48). Helsinki: Kehitysvammaliitto
  • Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.). 2011. Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (s. 1-125). Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Shulman, B. & Capone, N. 2010. Language development. Foundations, processes, and clinical applications. Luvut 3, 5, 6 ja 13.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla sekä osallistuminen luennoilla käytäviin keskusteluihin ja välitehtävänä tehtävään ryhmätyöhön.

Arvosteluasteikko 0-5

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, johon sisältyy videohavainnointiharjoituksia, yksi ryhmätyö ja loppuessee tai tentti. Suositellaan, että opintojakso suoritetaan esseenä.