Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
LAT1 Basics of rehabilitation 5 Cr Exam retake 10.1.2020 - 10.1.2020
LAT1 Basics of rehabilitation 5 Cr Exam retake 22.11.2019 - 22.11.2019
LAT1 Kuntoutuksen perusteet 5 Cr Course 3.9.2019 - 9.10.2019
LAT1 Basics of rehabilitation 5 Cr General Examination 29.1.2019 - 29.1.2019
LAT1 Kuntoutuksen perusteet 5 Cr Course 4.9.2018 - 22.10.2018
LAT1 Basics of rehabilitation 5 Cr General Examination 20.3.2018 - 20.3.2018
LAT1 Basics of rehabilitation 5 Cr General Examination 16.1.2018 - 16.1.2018
LAT1 Kuntoutuksen perusteet 5 Cr Course 5.9.2017 - 12.10.2017
LAT1 Kuntoutuksen perusteet 5 Cr Course 6.9.2016 - 20.10.2016

Target group

Opintojakso on pakollinen logopedian kandiohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.

Prerequisites

Logopedian perusopinnot

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kuntoutusta sääntelevästä lainsäädännöstä ja hahmottaa, miten puheterapia sijoittuu suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Lisäksi opiskelija tunnistaa puheterapiaprosessin vaiheet ja ymmärtää, miten ammattikunnan arvot, tieto-, sairaus- ja ihmiskäsitys, ammattieettiset periaatteet ja erilaiset kuntoutuksen viitekehykset ohjaavat käytännön työtä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa syventää saamaansa teoriatietoa ja soveltaa sitä käytännön puheterapiatyöhön ohjattuna.

Timing

Logopedian kandiopintojen 2. vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain, syyslukukaudella, 1. tai 2. periodin aikana.

Contents

Opintojaksolla käydään läpi tyypillisimmät kuntoutuksen viitekehykset ja kuntoutuskäsitykset, mm. toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksen viitekehys, ICF. Lisäksi käsitellään tavoitteellisen puheterapiaprosessin vaiheet ja toteutuminen. Opintojakso sisältää videohavainnointia puheterapeutin työstä ja asiakkaista eri terveydenhuollon yksiköissä. Opintojakso sisältää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Activities and teaching methods in support of learning

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Study materials

  • ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (2004). Stakes, Ohjeita ja luokituksia 2004: 4. Jyväskylä: Gummerus.
  • Järvikoski, A. & Härkäpää, K. (2011). Kuntoutuksen perusteet. Näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen. Helsinki: WSOYpro Oy.
  • Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.). (2016). Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko 0-5

Completion methods

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, johon sisältyy videohavainnointiharjoituksia, videohavainnointipäiväkirja, ryhmätöitä ja loppuessee tai tentti.