Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 00:00 - 31.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 10.1.2020
16:00 - 20:00

Description

Opintojakso on pakollinen logopedian kandiohjelman opiskelijoille. Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma.

Logopedian perusopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kuntoutusta sääntelevästä lainsäädännöstä ja hahmottaa, miten puheterapia sijoittuu suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Lisäksi opiskelija tunnistaa puheterapiaprosessin vaiheet ja ymmärtää, miten ammattikunnan arvot, tieto-, sairaus- ja ihmiskäsitys, ammattieettiset periaatteet ja erilaiset kuntoutuksen viitekehykset ohjaavat käytännön työtä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa syventää saamaansa teoriatietoa ja soveltaa sitä käytännön puheterapiatyöhön ohjattuna.

Logopedian kandiopintojen 2. vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain, syyslukukaudella, 1. tai 2. periodin aikana.

Opintojaksolla käydään läpi tyypillisimmät kuntoutuksen viitekehykset ja kuntoutuskäsitykset, mm. toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksen viitekehys, ICF. Lisäksi käsitellään tavoitteellisen puheterapiaprosessin vaiheet ja toteutuminen. Opintojakso sisältää videohavainnointia puheterapeutin työstä ja asiakkaista eri terveydenhuollon yksiköissä. Opintojakso sisältää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

  • ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (2004). Stakes, Ohjeita ja luokituksia 2004: 4. Jyväskylä: Gummerus.
  • Järvikoski, A. & Härkäpää, K. (2011). Kuntoutuksen perusteet. Näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen. Helsinki: WSOYpro Oy.
  • Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.). (2016). Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Arvosteluasteikko 0-5

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, johon sisältyy videohavainnointiharjoituksia, videohavainnointipäiväkirja, ryhmätöitä ja loppuessee tai tentti.