Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 00:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
16:00 - 18:00

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian aineopintojen opintokokonaisuuteen, ja aineopintojen sisällä Kielelliset häiriöt -opintokokonaisuuteen. Lasten ja nuorten kehitykselliset ja hankitut kielelliset häiriöt -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, LL1.3 Lastenneurologia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot lasten ja nuorten kielihäiriöiden tavallisimmista muodoista ja erottaa ne lapsen ja nuoren tyypillisesti kehittyvän kielen ilmiöistä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa syventää kurssilla opittua ja soveltaa teoriatietoa ilmiöistä ja kuntoutuksesta käytännön puheterapiatyöhön ja tutkimukseen ohjattuna.

Logopedian kandiopintojen 2. vuosi,opintojakso järjestetään vuosittain, syyslukukaudella, 1. tai 2. periodin aikana.

Jaksolla käydään läpi lasten ja nuorten kielihäiriöiden määrittelyn teoreettinen perusta. Jaksolla tarkastellaan puheen, kielen ja kommunikoinnin piirteitä tavallisimmissa kehityksellisissä lastenneurologisissa kommunikoinnin häiriöissä (mm. viivästynyt puheen ja kielen kehitys ja kielellinen erityisvaikeus (SLI)), lasten hankituissa puheen ja kielen häiriöissä ja vaikeimmissa neurologisperäisissä kehityksellisissä kommunikoinnin häiriöissä (mm autismi, CP-vamma ja kehitysvamma). Lisäksi jaksolla käsitellään kyseisten ilmiöiden ja kuntoutuksen perusperiaatteet.

Oheislukemistona käytetään seuraavia kirjoja soveltuvin osin.

  • Bishop, D. & Leonard, L. (toim). (2004). Speech and language impairments in children: causes, characteristics, intervention and outcome. New York: Psychology Press.
  • Dodd, B. (2005). Differential diagnosis & treatment of children with speech disorders. West Sussex: Whurr Publishers.
  • Boucher, J. (2009). The Autism Spectrum. Characteristics, Causes and Practical Issues. London: SAGE Publications.
  • Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen,T. (2009). Autismin kirjo ja kuntoutus. Helsinki: PS-kustannus. Soveltuvin osin.
  • Launonen, K. (2007). Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin (s. 49-168). Helsinki: Kehitysvammaliitto
  • Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Lasten pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Workinger, M. (2004). Cerebral palsy resource guide for speech-language pathologists. Michigan: Thomson Delmar Learning
  • Stolt, S., Yliherva, A., Parikka, V., Haataja, L. & Lehtonen, L. (toim.). 2017. Keskosen hoito ja kehitys. Helsinki: Duodecim.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Arvosteluasteikko 0-5

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, johon sisältyy videohavainnointiharjoituksia, ryhmätöitä ja loppuessee tai tentti. Suositellaan, että opintojakso suoritetaan esseenä.