Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:19
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
15:15 - 16:45
Fri 17.1.2020
09:15 - 11:45
Fri 17.1.2020
13:15 - 15:45

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian aineopintojen opintokokonaisuuteen, ja aineopintojen sisällä Kielelliset häiriöt -opintokokonaisuuteen. Gerontologinen logopedia -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muille kuin logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, Neuroanatomian ja –fysiologian perusteet, Neurologian perusteet ja aikuisneurologia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot siitä, mitkä ovat normaaliin ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät kielen ja viestinnän muutokset sekä niiden syyt
  • tunnistaa muistisairauksiin liittyvät tavallisimmat kielen ja viestinnän muutokset ja erottaa ne normaaleista iän mukanaan tuomista muutoksista
  • osaa syventää tätä teoriatietoa aineopintojen häiriönäkökulmiin ja soveltaa sitä myöhemmin käytännön puheterapiatyössään tai muussa työssä, jossa aikuisten kielellisten ja vuorovaikutustaitojen ymmärtäminen on tärkeää.

Logopedian kandiopintojen 2. vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain, kevätlukukaudella, 3. periodin aikana.

Luentokurssi, joka sisältää videohavainnointiharjoituksia ja koti- sekä ryhmätyötehtäviä. Opintojaksosta tehdään kirjallinen tentti, essee tai oppimispäiväkirja. Opintojaksolla tarkastellaan normaaliin ikääntymiseen ja tavallisimpiin muistisairauksiin liittyviä kielen ja viestinnän muutoksia sekä teoreettisesta että kliinisestä viitekehyksestä. Opintojaksolla käsitellään myös normaaliin ikääntymiseen ja tavallisimpiin muistisairauksiin liittyvien kielen ja viestinnän muutosten arvioinnin ja kuntoutuksen perusteita.

  • Bayles, K., McCullough, K. & Tomoeda, C. K. (2018/2020). Cognitive-communication disorders of MCI and dementia. Definition, assessment, and clinical management. 3. painos. San Diego: Plural Publishing
  • Carozza, L. S. (2015). Communication and Aging: Creative Approaches to Improving the Quality of Life. San Diego: Plural Publishing.
  • Loehr, J. L., & Malone, M. L. (2014). Here’s How to Treat Dementia. San Diego: Plural Publishing
  • Korpijaakko-Huuhka, A.-M., & Klippi, A. (2017). Ikääntyminen, viestintä ja muistisairaudet. Teoksessa Klippi, A.-M. Korpijaakko-Huuhka, M. Lehtihalmes, & P. Rautakoski (toim.), Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus (s. 65-83). Helsinki: Gaudeamus.
  • Pekkala, S. (2017). Muistisairaiden ihmisten kielen ja kommunikaation kuntoutus. Teoksessa A. Klippi, A.-M. Korpijaakko-Huuhka, M. Lehtihalmes, & P. Rautakoski (toim.), Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus (s. 65-83). Helsinki: Gaudeamus.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Kurssiarvosana määräytyy oppimispäiväkirjan perusteella. Arvosteluasteikko 0-5. Jotta oppimispäiväkirja voidaan hyväksyä, tulee se kirjoittaa annettujen kriteerien mukaisesti. Oppimispäiväkirjan tarkat suorituskriteerit annetaan luennolla.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.