Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.1.2020 at 08:00 - 20.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 6.5.2020
08:15 - 09:45
Thu 7.5.2020
10:15 - 11:45
Mon 11.5.2020
08:15 - 09:45
Wed 13.5.2020
15:15 - 16:45
Thu 14.5.2020
10:15 - 11:45
Mon 18.5.2020
08:15 - 09:45
Wed 20.5.2020
08:15 - 09:45

Other teaching

25.05.2020 Mon 08.00-10.00
Alisa Ikonen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian aineopintojen opintokokonaisuuteen, ja aineopintojen sisällä Kielelliset häiriöt -opintokokonaisuuteen. Kirjoitetun kielen häiriöt -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, LL1.3 Lastenneurologia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot lasten ja nuorten lukemis- ja kirjoitushäiriöistä sekä kielellisten tekijöiden vaikutuksesta lukemis- ja kirjoitustaitojen omaksumiseen. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa syventää kurssilla opittua ja soveltaa teoriatietoa ilmiöistä ja kuntoutuksesta käytännön puheterapiatyöhön ja tutkimukseen ohjattuna.

Logopedian kandiopintojen 2. vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain, syyslukukaudella, 1. tai 2. periodin aikana.

Opintojaksolla käydään läpi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen edellytykset, lukemis- ja kirjoitushäiriöiden määrittelyn teoreettinen perusta sekä lukemis- ja kirjoitushäiriöiden etiologia, keskeiset lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden tyypit ja häiriöiden erotusdiagnostiikka. Lisäksi jaksolla käsitellään kyseisten ilmiöiden ja kuntoutuksen perusperiaatteet.

Opintojaksolla tentitään seuraava kirjallisuus luennolla käsitellyn materiaalin lisäksi:

  • Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) (2004). Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä.
  • Siiskonen, T. Kielellinen erityisvaikeus ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä: University of Jyväskylä
  • Takala, M. & Kontu, E. (2006). Lukivaikeudesta lukitaitoon. Helsinki: Yliopistopaino.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Arvosteluasteikko 0-5

Opintojakson opettaja: Marja-Liisa Ponsila

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksolla on videohavainnointia ja ryhmätöitä. Opintojakson suorituksena on oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti.